О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 463

гр. Софияq 07. 08. 2009 г..

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, първо гражданско отделение в закрито заседание на 30 юли през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 206/2009 год.

Производството е по реда на чл. 274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба от Д.И.Н. , чрез пълномощника му – адв. Р.С.Р. срещу определение от 31.10.2008 г. по в.ч. гр.дело № 674/2008 г. на Ш. окръжен съд, с което е оставено в сила разпореждане на Районен съд гр. Ш. от 04.07.2008 г. по гр.дело № 2659/2008 г. за връщане като нередовна въззивната му жалба вх. № 9134/16.06.2008 г. на основание чл.200 ал.1 б.”б” вр.чл.199 ал.1 б.”а” от ГПК отм. . В жалбата са изложени оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

Представя изложение с основания за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280ал.1 т. 1 и т.3 от ГПК. Твърди, че процесуалноправния въпрос по смисъла на чл. 280,ал.1 от ГПК относно срочността на изпълнение на дадените указания от първоинстанционния съд по отстраняване нередовността на въззивната жалба, е решен в противоречие с практиката на ВКС. В изложението са цитирани многобройни определения, постановени по административни дела от В. административен съд. Материалноправният въпрос- дали товарителницата представлява предписана от закона форма на договора за пощенска /куриерска/ услуга и дали липсата на подпис върху същата ,доказва липса на съгласие за сключване на договор за пощенска услуга е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото,което основание се поддържа и за процесуалния въпрос.

Ответникът по частната жалба -М.Х.М., чрез адвокат-пълномощника Й. Й. е изразил становище за неоснователност на частната жалба.

Останалите ответници по частната жалба не са изразили становище.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, при данните по делото намира следното:

Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275,ал.1 от ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на касационно обжалване определение, поради което е допустима.

Не са налице основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.1 т.1 по отношение на процесуалноправния въпрос относно срочността на изпълнение на дадените указания от първоинстанционния съд по отстраняване нередовността на въззивната жалба,тъй като е цитирана практика на В. административен съд,която е неотносима към тази хипотеза.

Налице са основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.1 т.3 ГПК по посочените въпроси - процесуалноправен и материалноправен. Поради това следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение.

За да потвърди обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба на Д. Н. въззивният съд е приел, че въззивната жалба срещу решение от 22.05.2008 г. по гр.дело № 2659/2006 г. на Ш. районен съд е постъпила в същия съд на 16.06.2008 г. Прието е, че жалбата е с нередовност – не са представени преписи за всички страни по делото. С разпореждане от 16.06.2008 г. съдът е оставил жалбата без движение с указание в 7-модневен срок жалбоподателят да представи 4 бр.преписи. Съобщение за постановеното разпореждане е било редовно връчено на жалбоподателя, чрез адв.пълномощника Р. Р. на 23.06.2008 г. Съдът е приел, че в указания срок жалбоподателят не е отстранил нередовността. Относно доводите на жалбоподателя за изпращане на преписи от въззивната жалба чрез куриерска фирма „Л” гр. П. на 18.06.2008 г. съдът е приел, че приложената товарителница е без подпис на изпращач и превозвач и не отразява съдържанието на предоставената пратка. Според чл.3 от отразените на гърба на товарителницата общи условия за извършване на неуниверсални пощенски услуги – куриерски услуги договорът за извършване на куриерска услуга се счита сключен с полагането подписите на подателя и куриера на товарителницата на последния. Според чл.7-ми подателят удостоверява с подписа си върху товарителницата верността на декларираните от него данни. Съдът е взел предвид тези разпоредби и чл.21 от ЗПУ и е приел, че представената товарителница не обективира сключен между жалбоподателя и „Л” ООД договор за извършване на куриерска услуга и не доказва, че преписите от въззивната жалба са били изпратени преди изтичане на предоставения му 7- дневен срок. При тези съображения съдът е направил решаващия извод за законосъобразност на обжалваното разпореждане.

Обжалваното определение е неправилно. Товарителница № 5* е с дата 18.06.2008 г., адресирана е до Районен съд гр. Ш. деловодство, посочен е подателя – адв.пълномощника на жалбоподателя Р. Р. , посочен е и номера на гражданското дело гр. д. № 26/59/2006 г., отразено е съдържанието на пратката – документи. Следователно при тези отбелязвания върху товарителницата жалбоподателят е подал молба за отстраняване на указаната му нередовност на въззивната жалба, като я е изпратил по куриер в указания му от съда срок. В производството по преценка редовността на въззивната жалба е недопустимо съдът да преценява дали товарителницата, приложена по делото е в изискуемата се от закона писмена форма за действителност на договора за куриерска услуга и спазена ли е същата.

Освен изложеното следва да се посочи, че разпореждането на първоинстанционния съд от 16.06.2008 г., с което е оставена без движение въззивната жалба на Д. Н. е непълно. Районният съд не е указал неблагоприятните последици на жалбоподателя от неизпълнение на даденото указание за отстраняване на констатираната нередовност, а именно за приложение разпоредбите на чл. 200, ал.1,б.”б” от ГПК отм. - за връщане на въззивната жалба.

По тези съображения обжалваното въззивно определение следва да бъде отменено,а делото да се върне на Ш. районен съд за администриране на въззивната жалба вх. № 9134/16.06.2008 г.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на І г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение от 31.10.2008 г, постановено по гр.дело № 674/2008 г. на Ш. окръжен съд.

ОТМЕНЯ определение от 31.10.2008 г. постановено по гр.дело № 674/2008 г. на Ш. окръжен съд.

ВРЪЩА делото на Ш. районен съд за администриране по реда на чл. 201 от ГПК отм. на въззивна жалба вх. № 9134/16.06.2008 г.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи