О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 458

София, 06. 08. 2009 г.

Върховният касационен съд на Р.Б, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 264/2009 год.

Производството е по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба от адв. И.Иванов-процесуален представител на „Б”О. срещу определение № 579 от 19.02.2009 год. по ч.гр.д. № 332/2009 год. на Варненски окръжен съд,потвърждаващо определение № 1* от 24.11.2008 год. по гр.д. № 3744/2004 год. на ВРС – 21 състав,с което е прекратено производството по делото и е върната исковата молба на „Б”О. на основание чл.100 ал.2 ГПК отм. гр.д. № 535/2007 год. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

Ответниците Д.Т.Н. ,Елена Т. Г. и К.Ж.С. в писменния отговор оспорват жалбата.

Останалите ответници не взимат становище.

Върховният касационен съд, състав на І г. о., за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване,взе предвид следното:

Съгласно чл.274 ал.3 т.1 ГПК определенията на въззивните съдилища,с които се оставят без уважение частните жалби срещу определения,преграждащи по-нататъшното развитие на делото,подлежат на обжалване с частна жалба пред ВКС,когато са налице предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК. Това означава,че условие за редовност на частната касационна жалба е наличието на изложение на основанията за допустимост на касационно обжалване по чл.280 ал.1 от ГПК-т.е.следва да се формулира същественият материалноправен или процесуалноправен въпрос,по който въззивния съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС,който е разрешен противоречиво от съдилищата или който е от значение за развитието на правото,като в първите две хипотези се посочват конкретните решения,на които се позовава жалбоподателят и се представят преписи от тях,а в третата хипотеза се обоснове с какво разглеждането на конкретния правен спор ще допринесе за развитието на правото. Съгласно разпоредбата на чл.284 ал.2 ГПК жалбата се приподписва от адвокат,освен ако жалбоподателят има юридическа правоспособност,като към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност. Подадената частна касационна жалба не е редовна,тъй като не отговаря на всички изисквания по чл.284 ГПК. Тъй като съгласно чл.285 ал.1 ГПК процесуалните действия по привеждане на частната касационна жалба в съответствие с изискванията за редовност се извършват от въззивния съд,делото следва да бъде прекратено и същото да се изпрати на Варненски окръжен съд,който да съобщи на жалбоподателя да отстрани констатираните нередовности.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на І г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 264/2009 год. по описа на ВКС,І г.о.

ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за извършване на съдопроизводствените действия по чл.285 ал.1 ГПК по привеждане на частната жалба в съответствие с изискванията на чл.284 ал.3 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи