София, 06.08.2009 г.

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Първо отделение, в закрито заседание на тридесети юли , две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ж.С

ЧЛЕНОВЕ : К.А

Б.Д

като изслуша докладваното от съдията Арсова ч. гр. дело № 208/2009 година

О.А.И. А., М.З.Н. и Й.А.К. не са взели становище по жалбата.

Върховния касационен съд , Първо отделение като взе предвид обстоятелствата по делото, доводите и възраженията на страните намира следното от фактическа и правна страна:

Частната касационна жалба е допустима с оглед разпоредбата на чл.274, ал.2, пр.1 вр. с ал.1, т.1 ГПК и е насочена срещу определение , с което се прегражда съдебното производство, което е постановено от въззивен съд и което потвърждава съдебен акт , прекратяващ съдебното производство, произнесен от Горнооряховския районен съд.

Съгласно чл.274, ал.3 ГПК към частната жалба е представено изложение по чл.280, ал.1 ГПК и с него са заявени основания за допускане на касационна проверка на атакуваното въззивно определение в трите хипотези на текста.

Настоящия състав на ВКС намира, че определението не следва да се допусне до касационна проверка поради следните съображения.

Великотърновския окръжен съд е намерил, че предявеният установителен иск по чл.14, ал.4 ЗПСЗЗ от Н.Л.К. срещу А.И.А., М.З.Н. и Й.А.К. е недопустим тъй като по заявеното спорно право е било постановено решение от 2.02.2000 г. по гр.д. № 813 от 1999 г. на Великотърновския окръжен съд , което е потвърдено с решение № 1* от 7.12.2000 г. по гр.д. № 1* от 2000 г. на Върховния касационен съд , Пето отделение. Посочил е че между двете дела съществува идентитет по страни , правпроизводящ юридически факт и петитум , поради което повторно заведеното дело следва да бъде прекратено, поради преклудиране на правото на иск. В определението са обсъдени навежданите от касаторката доводи за допустимост на повторно разглеждане на спорното право предвид наличието на правоотношения, които не са обвързани от силата на пресъдено нещо по постановеното вече решение и изрично е отбелязано ,че тези доводи са неоснователни, тъй като възраженията са погасени защото не са заявени своевременно по предходното дело.

Посоченото определение е съответно на трайната съдебна практика както по чл.299, ал.2 ГПК / чл.224, ал.2 ГПК отм. , така и по чл.14, ал.4 ЗПСЗЗ, поради което не са налице основанията за допускане на касационна проверка в хипотезата на чл.280 , ал.1, т.1 ГПК. Не са налице основания и по другите две хипотези, тъй като в т.2 на текста се предвижда допускане до касационна проверка при наличието на противоречиви съдебни решения по аналогични спорове, а не между решенията , постановени в рамките на един материално правен спор при неговата инстанционна проверка.

Не може да се приеме, че са налице основания за допускане на касационното обжалване и по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като не са налице основания за преразглеждане на установената практика по приложението по на чл.14, ал.4 ЗПСЗЗ и чл.299, ал.2 ГПК/чл.224, ал.2 ГПК отм. . Това основание би било налице тогава когато се касае за приложение на съответна законова разпоредба по която липсва съдебна практика, или се налага изоставяне на създадена непротиворечива съдебна практика, или когато приложимата разпоредба е неясна и се налага нейното тълкуване, което в случая не се установява.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационна проверка на определение № 298 от 2.07.2008 г. , постановено по ч.гр.д. № 2* от 2008 г. на Великотърновския окръжен съд по частната касационна жалба на Н.Л.К..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи