О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 435

София, 30. 07. 2009 г.

Върховният касационен съд на Р.Б, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юли две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 269/2009 год.

Производство по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частни жалби на адв. И. П. – пълномощник на „С”О. и Б.В.С. срещу определение № 330 от 19.03.2009 год. по ч.гр.д. № 185/2009 год. на Софийски апелативен съд-5състав,с което е оставена без уважение частната им жалба срещу определение № 1* от 18.09.2008 год. по ч.гр.д. № 3332/2008 год.на Софийски градски съд,ІV”в” отд -41 състав,с което е потвърден отказа на съдията по в. от служба по в. – София от 23.04.2008 год.да впише нотариален акт № 126,т.ІІ,рег. № 7*,н.д. № 293/2008 год.,с който се поправя нотариален акт № 91,т.V,рег. № 1*,н.д. № 786/2006 год.

В частната жалба на молителите в нотариалното производство са изложени оплаквания за неправилност и необоснованост на обжалваното определение и се иска неговата отмяна. Като основание за допускане на касационното обжалване се сочи,че въпросът за възможността в охранителното производство и по специално в нотариалното производство,да се извършва поправка на актове и решения е процесуално правен и той е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото-основание по чл.280 ал.1 т.3 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на І г. о.,като прецени доводите в частната жалба във връзка с данните по делото,намира:

Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК от надлежни страни срещу въззивно определение,което подлежи на касационно обжалване съгласно чл.274 ал.3 т.1 ГПК и е процесуално допустима.

Налице са основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.1 т.3 ГПК,тъй като повдигнатият процесуалноправен въпрос относно възможността в охранителното производство и по специално в нотариалното производство, да се извършва поправка на актове и решения е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

За да потвърди отказа на съдията по в. ,въззивният съд е приел,че за да се направи преценка дали представения акт подлежи на вписване,е необходимо да се установи валидността на нотариалното удостоверяване,извършено с нот.акт № 126 от 23.04.2008 год.,както и дали извършеното нотариално действие попада в кръга на посочените изчерпателно такива в чл.569 ГПК.

Въззивното определение е незаконосъобразно,тъй като нито съдията по вписването има право да проверява валидността и действието на вписвания акт,нито съдът произнасящ се по частната жалба срещу отказа за вписване има такива права. Дали предлаганият за вписване акт поражда или не поражда права не може да бъде проверявано в охранителното производство и най-малко може да стане служебно по инициатива на съдията по в. или съда. Евентуалния спор за това, би могъл да се разреши в един исков процес с участието на двете спорещи страни.

Когато се представи акт за вписване в нотариалните книги,съдията по в. може да откаже исканото вписване: 1.ако актът не подлежи на вписване; 2.ако той не е съставен съобразно изискванията за форма,предвидени в закона и П. за вписванията; 3.ако актът няма необходимото съдържание-индивидуализация на страните и на имота; 4.ако не е внесена необходимата такса за вписването и 5.ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл.226 ДПК. На друго основание вписването не може да бъде отказано.

Следователно без значение е дали са налице пороци в нотариалното удостоверяване и дали те водят до неговата нищожност. Представеният за вписване е акт за поправка на акта за разпореждане с недвижим имот е във формата на нотариален акт,изповядан от нотариус,вписан в Н. камара ,а страните и имотът,предмет на разпоредителната сделка са индивидуализирани, поради което подлежи на вписване.

По тези съображения обжалваното въззивно определение следва да бъде отменено.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на І г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 330 от 19.03.2009 год. постановено по ч.гр.д. № 185/2009 год. на Софийски апелативен съд-5състав.

ОТМЕНЯ определение № 330 от 19.03.2009 год. постановено по ч.гр.д. № 185/2009 год. на Софийски апелативен съд-5състав.

ДА СЕ ВПИШЕ в книгите по в. при службата по в. – София нотариален акт № 126,т.ІІ,рег. № 7*,н.д. № 293/2008 год. на нотариус В. Г. ,вписана в регистъра на Н. камара под № 340,с който се поправя нотариален акт № 91,т.V,рег. № 1*,н.д. № 786/2006 год.на същия нотариус.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи