О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 444

София, 03. 08. 2009 г.

Върховният касационен съд на Р.Б, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юли две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 383/2009 год.

Производството е по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба от адв. Р. М. – пълномощник на П.П.М. и Н.С.Б. срещу определение № 178 от 29.04.2009 год. по ч.гр.д. № 131/2009 год. на Окръжен съд - Т. ,с което е оставено без уважение частната им жалба против определение № 36 от 18.03.2009 год. на П. районен съд за прекратяване на производството по гр.д. № 340/2008 год.,поради недопустимост на предявения иск с правно основание чл.11 ал.2 ЗСПЗЗ. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност , необоснованост и недопустимост на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

О.О служба„З”–гр. Попово и О. гр. П. не са депозирали писмен отговор по чл.276 ал.1 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на І г. о., за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване,взе предвид следното:

Съгласно чл.274 ал.3 т.1 ГПК определенията на въззивните съдилища,с които се оставят без уважение частните жалби срещу определения,преграждащи по-нататъшното развитие на делото,подлежат на обжалване с частна жалба пред ВКС,когато са налице предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК. Това означава,че условие за редовност на частната касационна жалба е наличието на изложение на основанията за допустимост на касационно обжалване по чл.280 ал.1 от ГПК-т.е.следва да се формулира материалноправният или процесуалноправният въпрос,по който въззивния съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС,който е разрешен противоречиво от съдилищата или който е от значение за развитието на правото,като в първите две хипотези се посочват конкретните решения,на които се позовава жалбоподателят и се представят преписи от тях,а в третата хипотеза се обоснове с какво разглеждането на конкретния правен спор ще допринесе за развитието на правото. Подадената частна касационна жалба вх. № 1* от 25.05.2009 год. не съдържа такова изложение и е следвало да бъде оставена без движение от въззивния съд,за да бъдат остранени недостатъците на частната касационна жалба,като се дадат подробни указания от съда.

Тъй като съгласно чл.285 ал.1 ГПК процесуалните действия по привеждане на частната касационна жалба в съответствие с изискванията за редовност се извършват от въззивния съд,който извършва и проверка доколко изложението по чл.284 ал.3 ГПК отговаря на формалните изисквания за касационно обжалване,делото следва да бъде прекратено и същото да се изпрати на Окръжен съд - Т. ,който да упражни правомощията си по чл.286 ал.1 т.2 ГПК.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на І г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 383/2009 год. по описа на ВКС,І г.о.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Т. за упражняване на правомощията по чл.286 ал.1 т.2 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: