О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 397

София, 15.07.2009 год..

Върховният касационен съд на Р.Б, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч.гр.д.№395 по описа за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.278, вр.чл.274, ал.3, т.1 от ГПК.

С определене от 17.02.09г. по ч.гр.д. №602/08г. на К. окръжен съд е оставено в сила определение №444 от 01.08.08г. по гр.д. №1063/06г. на Д. районен съд, с което е било прекратено като недопустимо производството по иск с правно основание чл.108 от ЗС. Въззивният съд е споделил мотивите на първата инстанция, че искът е преждевременно заявен, тъй като не е приключила процедурата по възстановяване на собствеността на спорния имот. Касае се за бивша нива в землището на гр. С. баня, за която е постановено решение на поземлената комисия от 1993г. за възстановяване в стари реални граници, но в решението са описани само две от тях, което не позволява пълната индивидуализация на имота.

Частна касационна жалба срещу това определение е подадена от ищците Ц.К.Т., В.К.П. и Х.К.П. от гр. С. баня. Жалбоподателите считат, че с решението за възстановяване на собствеността имотът им е индивидуализиран и може да бъде предмет на вещноправна защита – решение №2089от 02.02.04г. по грд. №2782/02г. на ІV ГО на ВКС. Към делото има и приложена скица-проект на Б. териториален кадастър, в която възстановеният имот е нанесен и от която се установява местоположението и границите му. Сочат се и две решения на ВКС, свързани с приложението на чл.10, ал.13 от ЗСПЗЗ и §4и от ПЗР на ЗСПЗЗ, които нямат отношение към повдигнатия процесуалноправен въпрос за допустимостта на предявения ревандикационен иск.

Ответниците в производството не вземат становище по частната жалба.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение намира, че е налице соченото основание по чл.280, ал.1, т.2 от ГПК. По въпроса за допустимостта на предявения иск въззивното определение противоречи на приетото в решение №2089от 02.02.04г. по гр.д. №2782/02г. на ІV ГО на ВКС, че решението на поземлената комисия за възстановяване на имот в стари реални граници и скица към него легитимира правоимащите като собственици и не е необходимо да се изчака изработването на плана по §28 от ППЗСПЗЗ, за да се предяви иск за защита на правото. В конкретния случай ищците са представили решение на поземлената комисия от 1993г. за възстановяване на собствеността в стари реални граници и скица на имота, изготвена от Б. териториален кадастър – изпълнител на техническите дейностипо НПОКВС. Скицата е заверена от ОСЗГ гр. С. баня. Решението на поземлената комисия е издадено преди приемането на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ и §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ и следва да се приеме, че с него и с издадената скица е завършена процедурата по възстановяване на собствеността. Възстановеният имот е индивидуализиран напълно и няма пречка ищците да водят иск по чл.108 от ЗС срещу ползувателите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като в съдебното производство ще се преценява възникналата конкуренцията на права на ищците и ответниците. Определенията на двете предходни инстанции са неправилни и следва да бъдат отменени, като делото се върне на районния съд за разглеждане на спора по същество.

Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определенето от 17.02.09г. по ч.гр.д. №602/08г. на К. окръжен съд.

ОТМЕНЯ определенето от 17.02.09г. по ч.гр.д. №602/08г. на К. окръжен съд и определение №444 от 01.08.08г. по гр.д. №1063/06г. на Д. районен съд за прекратяване на производството по делото.

ВРЪЩА делото на Д. районен съд за разглеждане по същество на предявения иск по чл.108 от ЗС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: