О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 393

София, 15.07.2009 год.

Върховният касационен съд на Р.Б, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч.гр.д.№196 по описа за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3, т.2 от ГПК.

С определение №68 от 09.01.09г. по ч.гр.д. №3543/08г. на Пловдивския окръжен съд е оставено в сила решението от 16.10.08г. по гр.д. №4287/07г. на Пловдивския районен съд в частта, имаща характер на определение, с която е постановено като привременна мярка в делбеното производство Г.Н.С. да ползва допуснатия до делба гараж №1, находящ се в югоизточната част на приземния етаж на процесната сграда.

Въззивният съд е приел, че само другата съделителка С.А.Д. ползва делбените имоти – апартамент и гараж. Отчетено е обстоятелството, че единствено Г. С. е направил искане за ползване на гаража като привременна мярка и че ответницата е оспорила това искане, но не поради липса на предпоставките на чл.282, ал.2 от ГПК отм. , а защото оспорва правото му на собственост. При тези данни е прието, че няма пречка искането да бъде уважено. Не са присъдени суми за обезщетение на другата съделителка, тъй като не е направено такова насрещно искане.

Частна жалба срещу това определение е подадена от С.А.Д.. В нея тя поддържа, че неправилно е изтълкувано оспорване на искането по чл.282, ал.2 от ГПК, което тя е направила. Освен това – по предходно дело за делба същото искане било направено и било отхвърлено с влязло в сила решение. В изложението към частната жалба се поддържат основанията по чл.280, ал.1, т.2 и т.3 от ГПК за допускане на касационно обжалване. Жалбоподателката счита, че поради неизясняване на критериите, по които може да стане разпределението по чл.282, ал.2 от ГПК отм. , аналогичен на чл.344 от ГПК, разглеждането на конкретния спор от ВКС ще допринесе за развитието на правото. Освен това се позовава на влязлото в сила решение по гр.д. №193/05.12.2002г. по гр.д. №7582/96г. на Пловдивския районен съд, с което същото искане е било отхвърлено с мотив, че липсва обективен критерий, от който да се изходи при разпределението.

Ответникът в производството Г.Н.С. оспорва частната жалба. Счита, че тя е процесуално недопустима, като се позовава на т.6 от ТР №1/17.07.01г. на ОСГК на ВКС. Излага и евентуални мотиви за неоснователност на жалбата.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение приема, че частната жалба е процесуално допустима. Разрешението на т.6 от ТР №1/17.07.01г. на ОСГК на ВКС не намира приложение в случая, тъй като частната жалба е подадена при действието на новия ГПК, в чл.274, ал.3, т.2 на който изрично е предвидено, че подлежат на касационно обжалване определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие. Определението по чл.282, ал.2 от ГПК отм. е постановено в такова производство и следователно подлежи на касационно обжалване, при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

В случая не е налице основанието по чл.280, ал.1, т.3 от ГПК за допускане на касационно обжалване. Въпреки че в текста на чл.282, ал.2 от ГПК отм. не са дадени критериите, по които да се разпредели като привременна мярка ползването на делбените имоти, практиката се е ориентирала към това, че следва да се съобразяват разпоредбите на чл.30, ал.3 и чл.31, ал.1 ЗС - напр. решение №87 от 10.03.89г. по гр.д. №803/08г. на ІІ ГО на ВКС. Не е налице и основанието по чл.280, ал.1, т.2 от ГПК, тъй като решение №193/05.12.2002г. по гр.д. №7582/96г. на Пловдивския районен съд, на което се позовава жалбоподателката, е постановено по друг правен спор, в който като страни в делбеното производство са участвали различни лица. По тази причина разрешението, дадено в това производство, не може да служи като пример за противоречива съдебна практика по поставения материалноправен въпрос.

Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №68 от 09.01.09г. по ч.гр.д. №3543/08г. на Пловдивския окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: