О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 473

гр. София, 10. 08.2009 г..

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, първо гражданско отделение в закрито заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело № 356/2009 год.

Производството е по реда на чл. 274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба от Б.Г.Д., чрез пълномощниците му – адв. Ц. Ц. и Ст. Х. срещу определение № 177 от 21.04.2009 г. по в.ч. гр.дело № 275/2009 г. на Окръжен съд - П. , потвърждаващо определение на Районен съд - П. от 12.02.2009 г. по гр.дело № 25/2009 г.,с което е оставено без уважение искането му за конституиране на нов ответник – Н. С. наред с първоначалния. В жалбата са изложени оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

Представя изложение с основания за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280ал.1 т. 2 и т.3 от ГПК. Твърди, че процесуалноправния въпрос по смисъла на чл. 280,ал.1 от ГПК относно приложението на чл.228 ГПК в делбения процес при прехвърляне на част от спорното право след предявяване на иска за делба, е решен в противоречие с практиката на ВКС- решение № 1309/12.01.2009 год. на Іг.о. на ВКС и определение № 518/21.11.2008 год. на ОС-Велико Т. ,както и е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Ответникът по частната жалба –Николинка С. Г. не е изразила становище.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, при данните по делото намира следното:

Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275,ал.1 от ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на касационно обжалване определение, поради което е допустима.

Налице са основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.1 т.2 ГПК с оглед характера на посочения въпрос. Поради това следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение.

За да потвърди обжалваното определение въззивният съд е приел, че Н. С. не може да участва като съделител в делбеното производство,тъй като останалите съделители не са дали съгласието си тя да замести в процеса своята праводателка – ответницата Н.

Обжалваното определение е неправилно.

Делбеното производство е особено исково производство и съдът следи служебно за участието на всички съсобственици в нея,които са необходими другари,тъй като при неучастието на някой от тях делбата е нищожна,поради което с оглед на разпоредбите на чл.75 ал.2 ЗН във вр.чл.34 ЗС привличането е допустимо. Въпросът дали придобитите права от третото лице – приобретател преди вписването на исковата молба,могат да бъдат противопоставими на ищеца е въпрос по същество,засягащ материалноправните отношения между страните,които съдът следва да прецени по повод основателността на иска срещу приобретаталя,но не е относим към основателността на искането за привличане,което следва да бъде основано на преценката на чл.228 ГПК. Следва да бъде отбелязано,че ищецът не желае заменяне на ответника с нов,за да е необходимо съгласие,както изисква чл.228 ал.1 ГПК,а желае наред с ответницата Г привличане на нов ответник,което е допустимо съгласно чл.228 ал.3 ГПК дори и при нежеланието на този ответник да встъпи в делото.

По тези съображения обжалваното въззивно определение следва да бъде отменено,а делото да се върне на Районен съд - П. за продължаване на съдопроизводствените действия по гр.д. № 25/2009 год.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на І г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 177 от 21.04.2009 г. по в.ч. гр.дело № 275/2009 г. на Окръжен съд – П.

ОТМЕНЯ определение № 177 от 21.04.2009 г. по в.ч. гр.дело № 275/2009 г. на Окръжен съд – П.

ВРЪЩА делото на Районен съд П. за продължаване на съдопроизводствените действия по гр.д. № 25/2009 год.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: