Определение по ч. гр.д. на ВКС , ІV-то гражданско отделение стр.2

145_11_opr_chj.doc

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 219

С., 08.04. 2011 година

Върховният касационен съд на Р. Б., четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми март две хиляди и единадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

разгледа докладваното от съдия Й.

ч. гр.дело N 145 /2011 г.:

Производство по чл.274,ал.3,т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на С.Щ.Щ. срещу определение от 03.01.2011 г., постановено по възз. гр. д. № 1826 /2010 г. на С. апелативен съд, г.о., І възз. с-в., с което е оставено в сила определение от 16.08.2010 г. по гр.д. № 4756 /2007 т. на С. градски съд, г.о., І-15 състав, с което е прекратено производството по предявените от жалбоподателката срещу М. К. и ЖСК Б. художник (нататък и само ж.с.к.) искове да бъде установено, че две посочени решения на общо събрание на ж.с.к., с които М. К. е била приета за член кооператор и за разпределяне на процесния апартамент на нея и да бъде установено, че М. К. не е станала член-кооператор на ж.с.к. Жалбоподателят твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно и излага съображения за това, както и за наличието на основания за допускане на обжалването му, които ще бъдат разгледани по-долу.

М. К. и ЖСК Б. художник оспорват наличието на предпоставки за допускане на касационно обжалване, както и основателността на жалбата.

За да постанови обжалваното определение, САС е приел, че с предявените искове ищцата търси същата защита, че при всички положения се касае за атакуване на решения, взети от общо събрание на ж.с.к., ведно с произтичащите от тях последици, основанията за нищожност на които са изчерпателно изброени в чл.30 З., че производствата по обжалване на решенията на общо събрание на ж.с.к. се развиват само между член-кооператорите от една страна и ж.с.к. от друга и трети лица, които не са член-кооператори, каквато е жалбоподателката, нямат право да атакуват решения на кооперацията, за което съдът се е позовал на Решение № 75 /1997 г. на 5 членен състав на ВС. САС е установил съвпадение на този извод с извода на първоинстанционния съд, който също е приел, че исковете са недопустими.

По наличието на основания за допускане на обжалване (по чл.274,ал.3 ГПК):

Първият изведен въпрос е процесуално-правен: допустимо ли е въззивна инстанция да потвърди прекратително определение на първоинстанционен съд, като се позове на нови, различни и констатирани за пръв път прекратителни основания, жалбоподателят твърди, че въпросът има значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Настоящият състав намира, че този въпрос е обусловил изводите на въззивния съд, но е разрешен в съответствие със закона – чл.269 ГПК, към който препраща чл.278,ал.4 ГПК и с трайната практика за това, че въззивният съд извършва проверка на допустимостта на предявените искове в обжалваната част (в случая това е предметът на частното производство), включително и служебно. Тази практика е отразена в разрешението по т.14 на ТР от 04.01.2000 г. по гр.д. № 1/2000 г. за въззивното производство, което не е изгубило значение, поради което въпросът не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото (основание по чл.280,ал.1,т.3 ГПК, към което препраща чл.274,ал.3 ГПК).

Другите изведени въпроси се свеждат до съществото на спора - правилността на извода на въззивния съд за недопустимостта на предявените от жалбоподателя искове. Тези въпроси не са такива по чл.280,ал.1 ГПК, а следва да бъдат разгледани, при условие, че жалбата бъде допусната до касационно обжалване.

Въпросът за противоречивото разрешаване на същия въпрос за допустимостта на предявените искове в посочено определение № 341 /29.06.2009 г. по ч.гр.д. № 96 /2009 г.,ІІІ г.о. на ВКС, постановено по същия спор между същите страни, не е предпоставка за допускане на касационно обжалване по чл.280,ал.1 ГПК, т.к. съгласно тази разпоресба и т.3 от

ТР № 1 /2010 г. по т.д. № 1 /2009 т. ОСГТК на ВКС

от значение за допускане до касационно обжалване е противоречивото разрешаване на въпроса във влязло в сила съдебно решение.

Поради изложеното настоящият състав намира, че не са осъществени основания за допускане на частната жалба до касационно обжалване.

От това следва, че жалбата е неоснователна, а обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното настоящият състав

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване определение от 03.01.2011 г., постановено по възз. гр. д. № 1826 /2010 г. на С. апелативен съд, г.о., І възз. с-в.,.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.

Ключови думи