№ 664

София, 08.12.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р.Б, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на трети декември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ

ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдия Д.ДРАГНЕВ ч.гр.д. № 5933 по описа за 2015 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.274, ал. 3, т.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Р.Т.А. срещу определение № 18872 от 6.10.2015 г. по ч. гр. д. № 12045 по описа за 2015 г. на Софийския градски съд, Гражданско отделение, ІІ „Г” състав, с което е оставено в сила разпореждане от 16.07.2015 г. по гр.д. № 38791 по описа за 2014 г. на Софийския районен съд, Г.О., 45 състав, за връщане на исковата молба, по която е образувано делото.

Частният жалбоподател счита, че определението е нищожно поради неразбираеми мотиви, а така също и неправилно. Моли да бъде прогласена нищожността на обжалваното определение или то да бъде допуснато до касационно обжалване по посочените в частната жалба въпроси, да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение, след като взе предвид становището на частния жалбоподател, приема следното:

Поради грешка на състава на страница първа от обжалваното определение е останал текст от съдебен акт по друго дело, което е дало повод на жалбоподателката да твърди, че мотивите са неразбираеми. Това твърдение е невярно, тъй като на страница втора са изложени ясни и подробни съображения за потвърждаване на разпореждането за връщане на исковата молба. Ето защо определението не е нищожно и не може да бъде допуснато касационното му обжалване на това основание.

Жалбоподателката е формулирала два въпроса, по които желае да бъде допуснато касационно обжалване на определението на Софийския градски съд. Първият от тях е дали заповедният съд е длъжен да следи за редовността на заявлението по чл.417, т.2 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ, който удостоверява вземане на банка. Този въпрос не е обусловил обжалваното определение, тъй като съдилищата не са се произнасяли по редовността на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение, а по редовността на предявената от жалбоподателката искова молба.

Вторият въпрос е дали ищецът при водене на отрицателен установителен иск следва да бъде задължаван от съда да удостоверява размера на сумата, която не дължи, след като твърди, че основанието за неговото задължение е отпаднало. Даденият от въззивния съд отговор на този въпрос е от решаващо значение за изхода на спора, но този отговор не противоречи, а съответства на процесуалния закон и на практиката на ВКС.Р.А е предявила отрицателен установителен иск за недължимост на вземанията, за които е била издадена заповед за изпълнение с твърдения, че ги е погасила. Тя обаче упорито е отказала да уточни цената предявените искове, поради което исковата и молба е била върната. Задължението цената на иска да бъде посочена от ищеца произтича от ясната и безусловна разпоредба на чл.127, ал.1, т.3 от ГПК В нормите на чл.424 и чл.439 от ГПК не се съдържа изключение от това задължение. Затова отрицателните установителни искове по чл.424 и чл.439 от ГПК се подчиняват на общите правила на исковия процес и е в тежест на ищеца да конкретизира както основанието, така и размера на оспорваното вземане/определение № 487 от 30.12.2008 г. по ч. т.д.№420/2008 г. на ІІ Т.О. на ТК на ВКС/. Цената на иска обуславя както размера на държавната такса, така и родовата подсъдност и не може да се извлече от представените към исковата молба доказателства/заповедта за изпълнение/, а трябва да бъде посочена от ищеца. Непосочването и представлява нередовност на исковата молба, която е основание за нейното връщане. В този смисъл са ясните законови разпоредби, които въззивният съд в случая е приложил.

По тези съображения настоящата инстанция приема, че касационно обжалване на определението на Софийския градски съд не следва да се допуска.

Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 18872 от 6.10.2015 г. по ч. гр. д. № 12045 по описа за 2015 г. на Софийския градски съд, Гражданско отделение, ІІ „Г” състав.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: