О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 95

гр. София, 24.02.2020г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тринадесети февруари през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

изслуша докладваното от съдия Христова ч.т.д.№207 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2, пр.2 ГПК.

Образувано е по жалба от А.Х.М срещу определение №8 от 14.01.2020г. по т.д. №2485/2019г. на ВКС, ТК, І т.о., с което е оставена без разглеждане молбата й вх.№98531 от 01.08.2019г. за отмяна на решение №1883/31.07.2017г. на Апелативен съд- София по в.гр.д.№78/2017г.

Жалбоподателката моли за отмяна на обжалвания съдебен акт като неправилен- постановен при нарушение на закона и необоснованост. Намира за необосновани изводите на съда за неоснователност на искането й за продължаване на срока за изпълнение на указанията за отстраняване нередовностите в молбата по чл.303, ал.1 ГПК, като излага доводи, че е представила достатъчно доказателства, удостоверяващи тежкото й здравословно състояние- хронични заболявания, провеждане на ежемесечни медицински интервенции и тежка инвалидизация. Счита, че в молбата й по чл.303, ал.1 ГПК са изложени достатъчно ясно фактите и обстоятелствата, въз основа на които иска отмяна на влязлото в сила съдебно решение на Апелативен съд-София.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени данните по делото, приема следното:

Частната жалба е процесуално допустима – депозирана е от надлежна страна в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл.275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което следва да бъде разгледана по същество.

За да остави без разглеждане молбата на А.Х.М за отмяна на влязлото в сила решение №1883/31.07.2017г. на Апелативен съд- София по в.гр.д.№78/2017г., съставът на ВКС, Първо търговско отделение приема, че са изложени оплаквания за пороци, относими към способите за осъществяване на инстанционен контрол /въззивен и касационен/, докато отмяната на влязло в сила съдебно решение е средство за извънинстанционен контрол, допустим при позоваване на някое от изчерпателно уредените в ГПК основания. Като съобразява, че молителката не изпълнява в срок указанията за уточняване на основанието, на което претендира отмяна на влезлия в сила съдебен акт, нито представя доказателства за наличие на уважителни причини за продължавате на срока за изпълнение на указанията, решаващият съдебен състав приема, че молбата на А. Момчилова е процесуално недопустима.

Настоящият състав на ВКС намира, че обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение при наличие на регламентираните в чл.303, ал.1, т.1-7 ГПК основания. В молбата следва да са изложени достатъчно ясни факти и обстоятелства, които да могат да се подведат под някое от лимитативно посочените основания за отмяна, като неизпълнението на това законово изискване е основание за оставяне без движение на производството и даване на указания на страната за отстраняване на нередовностите /чл.306, ал.1 ГПК/. Съгласно разясненията в т.10 от ТР №7 от 31.07.2017г., т.д.№7/2014г. на ОСГТК на ВКС редовността на молбата по чл.303 ГПК е положителна процесуална предпоставка за нейната допустимост, за която съдът следи служебно.Основанията за отмяна по чл.303, ал.1 ГПК представляват определени фактически твърдения на молителя, които според отделните хипотези на закона обосновават неправилност на влязлото в сила решение. Наличието на точно и мотивирано изложение от страната на посочените основания, на които ВКС може да даде правна квалификация по чл.303 и чл.304 ГПК, представлява изпълнение на изискването на чл.306, ал.1 ГПК за редовност на молбата за отмяна. Релевирането на доводи, съставляващи касационни оплаквания за допуснати от съответния съд процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон, които не са обхванати от хипотезите на чл.303, ал.1 ГПК, представлява нередовност на молбата за отмяна. Молба, която не съдържа конкретни и надлежни твърдения за наличие на някое от основанията по смисъла на чл.303, ал.1 и чл.304, ал.1 ГПК е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

В случая се атакува влязло в сила въззивно решение, недопуснато до касационен контрол, като молителката излага оплаквания за допуснати от възззивния и касационния съд процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон, които не могат да бъдат подведени под някоя от хипотезите на чл.303, ал.1 ГПК, поради което правилно съставът на ВКС е дал възможност на молителката да представи ясно и мотивирано изложение на основанията за отмяна. Неоснователни са оплакванията в жалбата, че съдът не е изпълнил задълженията си в производството и е лишил страната от правна защита. Именно в изпълнение на задълженията си по чл.306, ал.1 ГПК решаващият съдебен състав е дал възможност на А.Х.М да отстрани нередовностите на искането си за отмяна, които указания тя не е изпълнила.

Неоснователни са и оплакванията на жабоподателката за незаконосъобразен отказ на съда да продължи срока за изпълнение на дадените й указания. Безспорно определеният от съда срок за отстраняване на нередовностите в молбата за отмяна подлежи на продължаване по реда на чл.63 ГПК, но само при наличие на уважителни причини. В настоящия случай съдът не е приел, че молителката не е във влошено здравословно състояние, а е констатирал с оглед представените от нея документи, че влошеното й здравословно състояние е с голяма давност, като няма доказателства за промяна след получаване на съобщението за изпълнение на указанията. В този смисъл е обоснован изводът, че не се установява наличие на уважителни причини по смисъла на чл.63 ГПК. Представените към частната жалба медицински документи /медицинско заключение от 20.12.2016г. и амбулаторен лист от 19.04.2018г./ също са от период преди подаване на молбата за отмяна и не представляват доказателства за влошаване на здравословното състояние на жалбоподателката.

Водим от което, състав на ВКС, Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №8 от 14.01.2020г. по т.д. №2485/2019г. на ВКС, ТК, І т.о.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: