О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 52

гр. София, 24.02. 2020 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова т. д.№1849 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по т.д. №1849/2019г. е образувано по подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД жалба срещу решение №1745/12.03.2019г. по гр.д.№9088/2018г. на Софийски градски съд, ГО, ІV „Г“ състав.

При проверка на делото в закрито заседание се установява, че въззивното решение е постановено след връщането му за ново разглеждане от ВКС. При първото разглеждане на делото от касационната инстанция е било образувано т.д.№1398/17г. на ВКС, ТК, І т.о., като е постановено решение от 28.06.2018г. Членове на съдебния състав по това дело са съдиите Т. К, В. Н и К.Г.У на състава при първоначалното разглеждане на делото съставлява основание за отвод по чл.22 ал.1 т.5 от ГПК.

С оглед изложеното и на основание чл.22 ал.1 т.5 от ГПК, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И

ОТСТРАНЯВА от разглеждане на т.д.№1849/2019г. по описа на ВКС, ТК, съдиите Т. К, В. Н и К. Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ДЕЛОТО да се докладва на председателя на ТК за определяне на нов състав за разглеждане на касационната жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.