О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 49

гр. София, 24.02.2019г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесети февруари през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №497 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.248 ГПК.

Съдът е сезиран с молба от Ф.Ш.Д, чрез адв.С. за изменение на постановеното по делото определение №532/26.11.2019г. чрез намаляване на присъденото на ответника в касационното производство юрисконсултско възнаграждение. Излага подробни доводи, че с оглед фактическата и правна сложност на делото следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 100 лева.

Ответникът по молбата ЗК „Л. И“ АД не взема становище по искането.

Настоящият съдебен състав констатира, че молбата за изменение в частта за разноските на постановеното по реда на чл.288 ГПК определение е подадена в законоустановения 1-месечен срок от легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледано по същество искането е частично основателно.

С постановеното по делото определение №532/26.11.2019г. не е допуснато касационно обжалване на решение №2855 от 05.12.2018г. по в.гр.д.№2556/2018г. на Апелативен съд- София в обжалваната част, като е осъдена Ф.Ш.Д – касатор да плати на ЗК „Л. И“ АД – ответник по касационната жалба 300 лева юриск.възнаграждение за касационното производство.

Като взе предвид, че с касационната жалба от Ф. Демиркан се обжалва въззивното решение само в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на иска с правно основание чл.226, ал.1 КЗ отм. за сумата над 100 000 лева до 150 000 лева, с твърдения за неправилно приложение на чл.52 ЗЗД, настоящият съдебен състав намира, че касационното производство не се характеризира със значителна фактическа и правна сложност.

С оглед изложеното и като съобрази разпоредбата на чл.25, ал.1 от Наредба за заплащане на правната помощ, съдът счита, че искането на касатора за намаляване на присъденото на основание чл.78, ал.8 ГПК юрисконсултско възнаграждение на ответника по жалбата следва да се уважи, като вместо 300 лева на ЗК „Л. И“ АД се присъдят разноски в размер на 150.00 лева юрисконсултско възнаграждение.

Предвид изложеното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗМЕНЯ определение №532/26.11.2019г., т.д.№497/2019г. на ВКС, І т.о. в частта за разноските, като вместо „ОСЪЖДА Ф.Ш.Д, ЕГН [ЕГН] да плати на ЗК „Л. И“ АД, ЕИК[ЕИК] сумата 300 лева юриск.възнаграждение за касационното производство“ постановява:

ОСЪЖДА Ф.Ш.Д, ЕГН [ЕГН] да плати на ЗК „Л. И“ АД, ЕИК[ЕИК] сумата 150 лева юриск.възнаграждение за касационното производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: