№ 48

гр. София, 24.02.2020 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 25 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по касационна жалба на ЗД „Бул инс“ АД, гр. София, срещу решение № 2150/10.08.2018г. по в.т.д. № 2583/2018г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение №357/19.02.2018г. по т.д. №1509/2015г. на Софийски градски съд, ТО за осъждане на касатора на основание чл.193 КЗ отм. да заплати на „О.Б.Б“АД, сумата от 99 648,35лв., представляваща неизплатени застрахователни обезщетения в полза на ищеца, в качеството му на трето ползващо се лице по застрахователна полица № 827/19.04.2004г. и Добавък №184/09.05.2008г., Добавък №206/20.06.2008г., Добавък №247/25.09.2008г., Добавък №248/25.09.2008г., ведно със законната лихва от 12.03.2015г. до изплащането на сумата.

С определение № 477/22.10.2019г. по т.д. № 25/2019г. на ВКС, I т.о. е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение на основание чл.280, ал.1, т.1 от ГПК по въпроса: “За да е налице признание, прекъсващо давността по смисъла на чл.116, б.“а“ от ЗЗД, следва ли то да бъде адресирано към кредитора или негов представител?“

С определение № 265/02.12.2019г. по т.д. № 25/2019г. на ВКС, I т.о. на основание чл.292 ГПК е било спряно производството по т.д. № 25/2019 г. по описа на ВКС, ТК, I ТО, до приключване на тълкувателно дело № 4/2019 г. на ОСГТК на ВКС.

С молба вх.№ 1071/03.02.2020г. по т.д. № 25/2019г. ищецът „О.Б.Б“АД е направил отказ от предявените искове.

Настоящият състав на ВКС констатира следното:

По отношение на висящия процес отказ от исковете от страна на ищеца на осн. чл.233 ГПК е допустим. Видно от доказателствата по делото е депозирана молба в изложения смисъл от дружеството - ищец, представлявано от вписаните в ТР изпълнителен директор и прокурист.

Следва да бъде възобновено производството по делото, след което на осн. чл.233 ГПК да се обезсилят въззивно решение № 2150/10.08.2018г. по в.т.д. № 2583/2018г. на Софийски апелативен съд и потвърденото с него решение №357/19.02.2018г. по т.д. №1509/2015г. на Софийски градски съд, ТО, както и следва да се прекрати производството по делото, поради отказ от предявените искове.

Водим от горното, състав на Първо отделение на ТК на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по т.д. № 25/2019г. на ВКС, I т.о.

ОБЕЗСИЛВА решение № 2150/10.08.2018г. по в.т.д. № 2583/2018г. на Софийски апелативен съд и потвърденото с него решение №357/19.02.2018г. по т.д. №1509/2015г. на Софийски градски съд, ТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради отказ от предявените искове на осн. чл.233 ГПК.

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: