О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 69

гр. София, 25.02.2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на двадесет и трети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от председателя СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 3125/2019 г.

Производството е образувано по касационна жалба с вх. № по регистъра на БОС /Бургаски окръжен съд/ - 8606/03.06.2019 г. на А.М.Г. против решение № IV-41 от 23.04.2019 г. по гр. дело № 272/2019 г. на БОС.

ВКС /Върховен касационен съд/, гражданска колегия, състав на трето отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предмет на касационната жалба е цитираното въззивно решение, с което е потвърдено решение № 66 от 10.01.2019 г. по гр. дело № 1352/2016 г. на БРС /Бургаски районен съд/ в обжалваната част, с която са отхвърлени исковете на А.М.Г. против Военно формирование 26720 – Ч. Б, както следва: иск за неизплатено трудово възнаграждение за положен от ищеца извънреден труд за разликата между 68.03 лв. и 9151.93 лв. за периода от 01.10.2008 г. до 01.02.2015 г. и за периода от 01.10.2008 г. до 21.12.2015 г., ведно със законната лихва; иск за мораторна лихва над присъдения размер от 4.12 лв. до претендирания размер 5685.95 лв.; евентуален иск за заплащане на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение за фактически отработеното служебно време над месечната продължителност на служебното време за процесния период от 01.10.2008 г. до 21.12.2015 г. в размер общо на сумата 12312.45 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска – 11.03.2016 г. до окончателното й изплащане и мораторна лихва върху тази главница в размер на 275.05 лв., както и в частта, с която са присъдени разноски в полза на ответника по исковете.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК във връзка с произнасянето на въззивния съд по предмета на делото са поставени правни въпроси. Преценката относно допускането на касационно обжалване по въпросите, номерирани от касатора, а именно №№ - 1, 2, 3, 4, 8 е обусловена от решението, което следва да бъде прието от ОСГК на ВКС по тълкувателно дело № 6/2017 г. по въпроса: „В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите на прекратено служебно правоотношение?“. Поради това следва производството по делото да бъде спряно на основание чл. 292 ГПК до приключване на производството по тълкувателно дело № 6/2017 г. на ОСГК на ВКС.

По тези съображения Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по гр. дело № 3125/2019 г. на Върховен касационен съд, гражданска колегия, трето отделение до приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска колегия на Върховен касационен съд по тълкувателно дело № 6/2017 г.

Председател:

Членове:

Ключови думи
No law branches!