О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 66

гр. София, 25.02.2020 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: А. Ц

Ф. В

изслуша докладваното от съдията А. Ц гр. д. № 3884/2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.Н.К. срещу решение № 74/ 25.06.2019г. на Варненски апелативен съд, постановено по в.гр.д. 241/19г..

С обжалваното решение въззивният съд е приел, че предявеният отрицателен установителен иск срещу ДФ“Земеделие“ по чл. 439 ГПК е неоснователен. Отхвърлени са доводите на ищеца, че задълженията му, предмет на изпълнително дело, са погасени по давност, поради перемция и бездействие на взискателя за период повече от 5 години. Според въззивния съд до отмяната на ППВС №3/ 80г. давността по отношение на сумите по издадените изпълнителни листи е спряла да тече поради факта, че за събирането им е било образувано изпълнително производство. Тя започнала да тече на 22.06.2015г., когато е прието т.р.№ 2/15г. на ОСГТК, но е била прекъсната с предприетите от взискателя действия на 15.12.2016г., когато е било образувано изп.д. 260/2016г. на ЧСИ Р. Р. с рег.№ 931.

В касационната жалба са изложени доводи, че ППВС №3/80г. е било отменено с т.р. №2/15г. на ОСГТК и относно прекъсването на погасителната давност чрез предприемане на изпълнителни действия следва да се приложи тълкувателното решение.

В изложението към касационната жалба се иска допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК по следните въпроси: От кой момент се счита изгубило сила ППВС №3/80г. и от кой момент се прилага т.р. №2/15 на ОСГТК спрямо заварени правоотношения?

Настоящият състав на ВКС констатира, че е образувано т. д. № 3/2020 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по въпроса: От кой момент поражда действие отмяната на ППВС № 3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк.д. №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?

Налице са предпоставките на чл. 292 ГПК, поради което Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение:

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА на основание чл.292 ГПК гр.д. 3884/19г. по описа на ВКС ІІІ ГО до постановяване на тълкувателно решение по т. д. № 3/2020 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!