О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 48

гр. София, 26.02.2020 година

Върховният касационен съд на Р. Б, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 359 по описа за 2020 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частната жалба на М.М.Д. и М.Д.Д. против определение № ІV-4 от 15.11.2019 год. по гр. д. № 137/2005 год. на Бургаския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата им от 8.10.2019 год. за тълкуване на решението на Бургаския окръжен съд по гр. д. № 137/2005 год.

Жалбоподателите поддържат оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното определение, като считат, че неправилно съдът не е насрочил открито заседание за разглеждане на молбата им за тълкуване на решението, по която е следвало произнасяне с решение, подлежащо на обжалване. Поддържат наличие на основания за тълкуване на решението с оглед констатираната от тях неяснота и противоречие в мотивите и в решението, които са в противоречие и с ТР № 3/2012 год. на ВКС. С оглед на това и съдът следвало да тълкува постановеното решение по делото в процедурата по чл. 251 ГПК. Освен това излагат и съображения по същество на спора по делото, с искане обжалваното определение да се отмени и се задължи окръжния съд да насрочи съдебно заседание за разглеждане на молбата им.

Ответникът Г.А.А. оспорва частната жалба по съображенията в писмения му отговор.

Върховният касационен съд в настоящият състав на ІІ г. о. въз основа на данните по делото и доводите на страните приема следното:

Частната жалба е подадена от процесуално легитимирана страна в производството, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което и настоящето производство е процeсуално допустимо.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

С обжалваното определение Бургаският окръжен съд е оставил без разглеждане подадената от настоящите жалбоподатели молба за тълкуване на постановеното по гр. д. № 137/2005 год. решение, като е констатирал, че същото е постановено по въззивната им жалба срещу първоинстанционното решение по гр. д. № 4066/2004 год. на Бургаския районен съд. Делото е архивирано и след изтичане на срока за съхранение - унищожено, съгласно изрично писмо на районния съд. С първоинстанционното решение ответниците Д. са осъдени да предадат на ишеца А.Ж.А. владението върху апартамент № 20, находящ се в [населено място], [улица], № 46, вх. „Б”, ет. 1, с площ 94.14 кв. м., подробно описан, с таванско помещение № 20 с площ 16.04 кв. м. и припадащите се 1.847 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място.

С въззивното решение № ІІІ-197 от 8.12.2005 год. по гр. д. № 137/2005 год. на Бургаския окръжен съд е оставено в сила първоинстанционното решение, а с решение от 11.04.2007 год. по гр. д. № 284/2006 год. на ВКС е оставено в сила въззивното решение.

Влязлото в сила осъдително решение е изпълнено на 16.08.2006 год., видно от представения протокол на ДСИ за въвод във владение, поради което и съдът е изложил мотиви за приложението на чл.194, ал. 2 ГПК отм. , според която разпоредба тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено.

Настоящият състав на ВКС, ІІ г. о. намира, че обжалваното определение е законосъобразно. Изводът за приложението на отменения ГПК е обоснован с обстоятелството, че производството по ревандикационния иск се е развило по този ред. Независимо от това, и разпоредбата на чл. 251, ал. 2 от действащия ГПК е в същия смисъл. Съгласно процесуалния закон тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено, каквато е настоящата хипотеза. Затова искането на жалбоподателите за тълкуване на постановеното решение е недопустимо и правилно съдът го е оставил без разглеждане.

Всички изложени други съображения по същество на искането за тълкуване не могат да се обсъждат поради недопустимостта му да бъде разгледано.

По изложените съображения настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № ІV-4 от 15.11.2019 год. по гр. д. № 137/2005 год. на Бургаския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата на М.М.Д. и М.Д.Д. за тълкуване на решението по гр. д. № 137/2005 год. на Бургаския окръжен съд.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: