О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 98

гр.София, 26.02.2020 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. № 239 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 122 ГПК.

С определение от 31.01.2020 г. на Софийски градски съд, постановено по т. д. № 5468/2015 г., пред Върховен касационен съд е повдигнат спор за подсъдност с Апелативен съд София относно компетентността да бъде разгледана молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на постановеното от Апелативен съд София решение № 2838/18.12.2019 г. по в. т. д. № 5452/2015 г.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като провери данните по делото, намира следното :

По в. т. д. № 5452/2015 г. на Апелативен съд София е постановено решение на 18.12.2019 г., потвърждаващо разпореждане на Софийски градски съд по т. д. № 5468/2015 г. за признаване и допускане на изпълнение в РБългария на съдебно решение № 2004/003207 от 13.03.2009 г. на Търговски съд в гр.Авиньон. В срока за обжалване на въззивното решение /съобщено на страните съответно на датите 06.01.2020 г. - на въззиваемия „Х.К.С Дасюранс“, 07.01.2020 г. и 08.01.2020 г. – на въззивниците „Б.В.И Груп“ и „Транскапитал“ ЕООД/ е подадена молба вх. № 91/06.01.2020 г., уточнена с молба вх. № 339/09.01.2020 г., за издаване на изпълнителен лист на основание чл. 404, т. 1, предл. II ГПК за сумите по допуснатото до изпълнение решение на съда в гр.Авиньон като са направени твърдения, че това са суми, присъдени съгласно разпореждането на Софийски градски съд по т. д. № 5468/2015 г., потвърдено с решение № 2838/18.12.2019 г. на Апелативен съд София по в. т. д. № 5452/2015 г. С разпореждане от 14.01.2020 г. докладчикът по въззивното дело е преценил, че то следва да бъде изпратено по компетентност на Софийски градски съд на основание чл. 405, ал. 2 ГПК. Последният, като е преценил, че приложената от Апелативен съд София разпоредба указва компетентност на въззивния съд да се произнесе по молбата за издаване на изпълнителен лист, е повдигнал спор за подсъдност.

Мотивите, изложени в определението на Софийски градски съд, с което е повдигнат спорът по чл. 122 ГПК, следва да бъдат споделени. Според нормата на чл. 405, ал. 2, предл. III ГПК компетентен да се произнесе по молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение, подлежащо на незабавно изпълнение, е съдът, който го е постановил. В тази хипотеза попада невлязлото в сила въззивно решение, което потвърждава осъдително такова на първоинстанционен съд, тъй като според правилото на чл. 282, ал. 1 ГПК подадената касационна жалба не спира изпълнението му. По приложението на цитираните разпоредби е формирана консолидирана практика на Върховния касационен съд, цитирана и от повдигащия спора съдебен състав.

В случая молителят счита, че решението на въззивния съд подлежи на незабавно изпълнение, поради което подава молба за издаване на изпълнителен лист. Твърденията в молбата на „Х.К.С Дасюранс“ сочат приложение именно на чл. 405, ал. 2, предл. III ГПК, поради което компетентен да се произнесе по нея е Апелитивен съд София като съд, който е постановил твърдяното от молителя да подлежи на незабавно изпълнение въззивно решение. Друг е въпросът дали подадената от дружеството молба за издаване на изпълнителен лист е основателна и дали действително са налице фактите, предвидени в хипотезиса на чл. 404, т. 1, предл. II ГПК, вр. с чл. 405, ал. 2, предл. III ГПК. На този въпрос сезираният съд следва да отговори с изричен акт след преценка на релевантните факти.

С тези мотиви и на основание чл. 122 ГПК настоящият състав на първо търговско отделение на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по молбата на „Х.К.С Дасюранс“, дружество, регистрирано в Р. Ф, за издаване на изпълнителен лист с вх. № 91/06.01.2020 г., уточнена с молба вх. № 339/09.01.2020 г., е Апелативен съд София.

Делото да се изпрати на Апелативен съд София, V състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Копие от определението да се изпрати на Софийски градски съд, VI – 15 състав за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.