№ 55

[населено място], 26.02.2020 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б, Търговска колегия, първо търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари, през две хиляди и двадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 417 по описа за две хиляди и деветнадесета година, съобрази следното:

С определение № 492 / 01.11.2019 г. по настоящото дело, съдът е допуснал касационно обжалване на решение № 311/15.11.2018 г. по т.д.№ 358/2018 г. на Пловдивски апелативен съд, по касационната жалба на ответниците „ Мастер соп „ЕООД и Д.И.В., в частта му с която, с л е д о т м я н а на решение № 106/26.02.2018 г. по т.д.№ 701/2016 г. на Пловдивски окръжен съд, с което е отхвърлен предявения от „Ю. Б„ АД, по реда на чл.422 ГПК, установителен иск за дължима от касаторите, при условията на солидарност, сума от възнаградителна лихва, по договор за кредит № Pv 0087 от 28.09.2006 г. и анекси към същия, за периода 21.11.2014 г. – 03.06.2016 г., в размер на 479 546,73 лева, и с к ъ т е у в а ж е н. Указано е на касаторите внасяне на държавна такса и представяне на доказателства за това, в едноседмичен срок от уведомяването .

В указания на касаторите срок, считано от уведомяването им, чрез пълномощника и на двамата - адв. Б. И. – на 07.02.2020 г., доказателства за заплатена държавна такса за касационно обжалване не са постъпили. Липсата на такава е изрично удостоверена от счетоводството на ВКС към 21.02.2020 г..

Водим от горното, на основание чл. 286 ал.1 т.2 вр. с чл.284 ал.3 т.4 ГПК, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на „Мастер соп„ ЕООД и Д.И.В. против решение № 311/15.11.2018 г. по т.д.№ 358/2018 г. на Пловдивски апелативен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 417/2019 г. на І т.о. на ВКС.

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от уведомяване на страните, с частна жалба, пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!