О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 34

Гр. София, 22.04.2020 г.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април 2020 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛИНА ТОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ПЕТЯ КОЛЕВА

с участието на прокурора ИВАЙЛО СИМОВ изслуша докладваното от съдия Кънчева к.ч.н.д. № 229/2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 43 т.3 от НПК.

С определение № 2145/ 05.03.2020 г. председателят на РС гр. Благоевград е прекратил производството по нахд № 171/20 г. поради невъзможност съдът да образува състав и е изпратил делото на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура дава писмено становище, че делото следва да се възложи за разглеждане от друг съд.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, като се запозна с материалите по делото установи, че същото е образувано по подадена жалба от А.С.И. срещу издаден от ОДМВР гр. Благоевград електронен фиш за налагане на глоба № 3297876. Всички съдии от местнокомпетентния районен съд в гр. Благоевград са се отвели от разглеждане на делото на основание чл.29 ал.2 от НПК, тъй като жалбоподателят е съдия от същия съд. Налице е основанието по чл. 43 т.3 от НПК за промяна на местната подсъдност, поради което делото следва да се изпрати за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд. С оглед длъжностното качество на жалбоподателя този съд следва да бъде различен от съдилищата в района на Благоевградския окръжен съд, поради което ВКС прецени, че следва да възложи делото за разглеждане на Районен съд гр. Дупница.

Водим от горното и на основание чл. 43 т.3 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нахд № 171/2020 г. по описа на Районен съд гр. Благоевград за разглеждане на Районен съд гр. Дупница.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд гр. Благоевград за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!