№ 39

гр. София, 26 май 2020 г.

В.К.С на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и втори май две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ВАЛЯ РУШАНОВА

ХРИСТИНА МИХОВА

при писменото становище на прокурора МАРИЯ МИХАЙЛОВА, след като изслуша докладваното от съдия РУМЕН ПЕТРОВ частно наказателно дело № 293 по описа за 2020 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.43, т.3 от НПК.

Образувано въз основа на определение № 98/04.05.2020 г. на Председателя на Районен съд - Девин, с което е прекратено съдебното производство по нчхд № 62/2020 г. и делото е изпратено по компетентност на ВКС.

В писменото становище прокурорът от ВКП поддържа виждането, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, намира следното:

Производството по нчхд № 62/2020 г. по описа на РС - Девин е образувано по частната тъжба на З. А. срещу П. М. с обвинение за престъпление по чл.148, ал.2 вр. с ал.1, т.2 и т.3 вр. с чл.147 от НК. Двамата съдии от РС – Девин, на основание чл.29, ал.2 от НПК, са се отвели от разглеждането на делото. Това е обусловило необходимостта от прекратяване на производството и изпращането му в настоящата инстанция.

При визираните обстоятелства и с оглед избягване в максимална степен на всякакви съмнения за обективно и безпристрастно решаване на делото, а и с оглед създаването на минимални неудобства, свързани с предвижването на страните, ВКС намира, че в случая са налице основанията на чл.43, т.3 от НПК и делото следва да бъде разгледано от друг, еднакъв по степен съд, който да е в близост до местоживеенето на страните, а същевременно да е извън районна на въззивния съд. Такъв се явява Районен съд - Асеновград.

С оглед изложеното и на основание чл.43, т.3 от НК Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нчхд № 62/2020 г. по описа на РС - Девин за разглеждане от РС - Асеновград.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на РС - Асеновград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи