1О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 38

гр. София, 26 май 2020г.

Върховният касационен съд на Р. Б, І НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

МИНА ТОПУЗОВА

при секретар………………………………………………..при становището на прокурора…................…Toма КОМОВ…………………..................…изслуша докладваното от съдия Топузова частно наказателно дело № 289 по описа за 2020 г.

Производството е с правно основание чл.43, т.3 от НПК.

Образувано е въз основа на разпореждане № 163 от 28.04.2020г. на председателя на РС Оряхово, с което е прекратено съдебното производство по нахд № 89/20г. по описа на съшия съд и делото е изпратено по компетентност на ВКС.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, І НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по внесено предложение по реда на чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност на Е.И.Д. с налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК за извършено престъпление по чл.325, ал.1 от НК. Двамата съдии в РС Оряхово са се отвели от разглеждането на делото на основание чл.29, ал.2 от НПК, предвид обстоятелството, че пострадалият по делото М.С.И. е съпруг на С.В.И., която работи на длъжност „призовкар“ в районния съд с оглед на което се намират в служебни и колегиални отношения с нея, като са изтъкнали и други обстоятелства, поради които могат да се считат предубедени или заинтересовани пряко или косвено от изхода на делото.

Върховният касационен съд счита, че предвид невъзможността за образуване на състав в съда, на който делото е подсъдно, същото следва да бъде изпратено за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд в района на окръжен съд Враца, а именно районният съд в гр. Б. С.

Водим от горното и на основание чл. 43, т.3 от НПК, ВКС, І НО,

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА нахд № 89/2020г. по описа на районен съд гр. Оряхово за разглеждане от районен съд гр. Б. С.

Копие от определението да се изпрати на районен съд гр. Оряхово

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи