ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№40

гр. София, 26 май 2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, I НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ХРИСТИНА МИХОВА

при секретар…………при становището на прокурора К. И, изслуша докладваното от съдия С. И наказателно дело № 294 по описа за 2020г.

Производството е с правно основание чл. 43, т.3 от НПК.

Образувано е съдебно производство – НОХД № 180/2020г., по описа на Петрички районен съд по внесен обвинителен акт от РП-Петрич срещу К.Н.Н. за престъпление по чл.209, ал.1 от НК.

Съдията – докладчик е прекратил съдебното производство и е изпратил делото на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, поради обстоятелството, че много от свидетелите, както и обвиняемият по делото, са с местожителство, различно от съдебния район на град Петрич.

Становището на прокурора от ВКП е, че са налице изискванията на чл.43, т.1 от НПК делото да бъде възложено за решаване от съда по местоживеене на повечето от лицата за призоваване- обвиняем и голям брой свидетели.

Съставът на ВКС счете, че са налице основания за промяна на подсъдността, тъй като адреса за призоваване на подсъдимия е в град София, като това се отнася и за петима от свидетелите. Само двама са с местоживеене в град Петрич, като има свидетели и други населени места - от град Своге, Враца, Благоевград и град В. Т по един, както и двама от село Ябланово.

Транспортните разходи биха били значителни, ако производството се проведе в съда, компетентен съгласно чл.36, ал.1 от НПК

Това налага производството да бъде разгледано от друг, еднакъв по степен съд и то този, в чиито район преимуществено живеят петима от свидетелите, а именно Софийски районен съд.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 1 от НПК, ВКС, I НО,

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗПРАЩА НОХД № 180/2020г., по описа на Петрички районен съд по внесен обвинителен акт от РП-Петрич срещу К.Н.Н. за престъпление по чл.209, ал.1 от НК, да се разгледа от Софийски районен съд.

КОПИЕ от определението да се изпрати на Петрички районен съд за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1:

2:

Ключови думи