О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 115

гр. София, 02.07.2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тридесети юни две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Ч.Ч: Р.Б.В ХРИСТАКИЕВ

разгледа докладваното от съдия Чаначева т.д. № 1429/19 г., при което констатира следното:

Производството е по чл. 248,ал.1 ГПК, образувано по подадена от юрк. В. Б., в качеството на процесуален представител на Държавата, представлявана от Министърa на финансите В. Г., молба вх. на ВКС № 2642/19.03.2020 г., с която е поискано да бъде допълнено решение № 2/13.02.2020 г. по т.д. № 1429/19 г. на ВКС в частта му за разноските, като бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в полза на молителя в размер на 450.00 лв. на основание чл. 78, ал. 3 във вр. чл. 78, ал. 8 ГПК, изчислено съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за заплащането на правната помощ, дължимо за процесуално представителство по делото, както и направените разноски за държавни такси за въззивно и касационно обжалване.

Ответникът по молбата – „А.Б.Б“ АД, [населено място], не е заявил становище.

За да се произнесе по молбата, ВКС, Търговска колегия,състав на първо отделение, взе предвид изложеното в нея и след проверка на данните по делото, приема следното:

Производството по т.д. № 1429/2019 г. на ВКС е образувано по подадена касационна жалба от Държавата, представлявана от Министърa на финансите В. Г., с която се обжалва решение № 123 от 16.01.2019г. по т.д. № 292/18г. на Бургаски апелативен съд.

С постановеното решение № 2/13.02.2020 г. по настоящото дело, двете решения на съдилищата са обезсилени, производството по отношение на молителя е прекратено, а делото в останалата част е върнато за ново разглеждане от Сливенски окръжен съд, без участието на Държавата. В решението не е налице произнасяне по направеното в откритото съдебно заседание на 20.05.2020 г. искане за присъждане в полза на Държавата на основание чл. 78, ал. 8 ГПК на юрисконсултско възнаграждение в размер на 450 лв., както и на държавни такси за допускане и за разглеждане на касационната жалба в размер съответно от 30 лв. и 25 лв.

Молбата е депозирана в едномесечния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК вр. § 13 от заключителните разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, от легитимирана да отправи искането страна, а по същество е и основателна.

С оглед изложеното и на основание чл.81 от ГПК, предвид обстоятелството, че е налице пропуск за произнасяне по своевременно направеното от страната искане за присъждане на разноски при наличие на предпоставки за уважаването му, настоящият състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение намира, че следва да бъде постановено определение, с което решение № 2/13.02.2020 г. по настоящото дело бъде допълнено с присъждане на претендираните от страната разноски. Правото на ответника за разноските по прекратеното по отношение на него дело произтича от разпоредбата на чл.78, ал.4 ГПК, а основанието за прекратяване е без значение / в този смисъл константната практика на ВКС - определение № 543/14.10.2015 г. по ч.т.д. № 2852/2015, I т.о на ВКС и определение № 289/12.05.2011 г. по ч.гр.д. № 255/2011г. на ІV г.о. на ВКС/.

С оглед изложеното, в полза на Държавата, представлявана от процесуален представител юрк. В. Б., следва да бъде присъдено като платимо на основание чл. 78, ал. 8 ГПК от „А.Б.Б“ АД, [населено място], възнаграждение за процесуално представителство по делото, възлизащо по размер на 450.00 лв. за всяка инстанция или общо 1350.00 лв. На възмездяване подлежат и направените от молителя разноски за произнасяне по допускане на касационно обжалване и за разглеждане на касационната жалба в общ размер от 55 лв.

По изложените съображения Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА решение № 2/13.02.2020 г. по т.д. № 1429/2019 г. на ВКС, I т.о., както следва:

ОСЪЖДА АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК[ЕИК], [населено място], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство на страната по делото, в размер общо на 1350.00 лева, както и 55 лв. – такси пред касационната инстанция.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: