О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 116

София, 03.07.2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тридесети юни две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Ч.Ч: Р.Б.В ХРИСТАКИЕВ

разгледа докладваното от съдия Чаначева т.д. № 1403/19 г., при което констатира следното:

Производството е по реда на чл. 248,ал.1 ГПК, образувано по подадена от юрк. В. Б., в качеството на процесуален представител на Държавата, представлявана от Министърa на финансите В. Г., молба вх. на ВКС № 2641/19.03.2020 г., с която е поискано в полза на молителя да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 78, ал. 3 във вр. чл. 78, ал. 8 ГПК, изчислено съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за заплащането на правната помощ, дължимо за подадения отговор на касационната жалба на насрещната страна.

Ответниците по молбата – „В. Е” ЕООД, „Ф. С” ЕООД, „Солар 11”ЕООД ,”СП02” ЕООД, „Х. С” ЕООД, „Инниммо солар” ЕАД,”С. П” ЕАД, „ Джей би Солар” ЕООД и „Ч.С.П” ЕООД, изразяват становище, с което оспорват допустимостта на молбата, евентуално нейната основателност. Считат, че възнаграждението не се дължи, защото е недоказано, а ако се дължи –дължимо е едно общо възнаграждение, а не самостоятелно от всеки ответник. Правят възражение за прекомерност на претендираното възнаграждение.

За да се произнесе по молбата, ВКС, Търговска колегия,състав на първо отделение, взе предвид изложеното в нея и след проверка на данните по делото, приема следното:

Производството по т.д. № 1403/2019 г. на ВКС е образувано по подадена касационна жалба от „В. Е” ЕООД, „Ф. С” ЕООД, „Солар 11”ЕООД, ”СП02” ЕООД, „Х. С” ЕООД, „Инниммо солар” ЕАД,”С. П” ЕАД, „ Джей би Солар” ЕООД и „Ч.С.П” ЕООД,, с която се обжалва решение № 391/18.02.2019 г. по т.д. № 5912/2018 г. на Апелативен съд София.

С постановеното от състава на ВКС определение № 162/12.03.2020 г. по настоящото дело, въззивното решение не е допуснато до касационно обжалване. В определението не е налице произнасяне по обективираното в отговора на касационната жалба, подаден от юрк. Б., искане за присъждане на основание чл. 78, ал. 8 ГПК в полза на Държавата на юрисконсултско възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция.

Молбата е основателна.

Предявени са девет обективно съединени иска с правно основание чл. 55, ал. 1, пред. 1 ЗЗД и в условията на евентуалност за всеки по чл. 59 ЗЗД за осъждане на Държавата да заплати на всеки ответник парична сума, представляваща такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия в размер на 20% за периода 01.07.2014 г. до 10.08.2014 г., заплатени от всеки ответник на „ЕВН Б. Едяване“ ЕАД и внесени в държавния бюджет. Налице са всички предпоставки по чл. 78, ал. 8 ГПК – касационното производство е образувано по жалба на „В. Е” ЕООД, „Ф. С” ЕООД, „Солар 11”ЕООД, ”СП02” ЕООД, „Х. С” ЕООД, „Инниммо солар” ЕАД,”С. П” ЕАД, „ Джей би Солар” ЕООД и „Ч.С.П” ЕООД, представен е отговор от ответната страна – Държавата, в който се съдържа своевременно искане за присъждане на разноски за касационното производство. Липсата на представен списък по чл. 80 ГПК в хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски, не е основание да се откаже допълване на съдебния акт в частта му за разноските. Правната последица, установена с чл. 80, изр. 2 ГПК, настъпва само по отношение на изменението на решението/определението в частта му за разноските, а не по отношение на неговото допълване. В посочения смисъл е и задължителната съдебна практика - т. 8 от Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. дело № 6/2012 г. на ВКС, ОСГТК.

Следователно, налице са предпоставките за присъждане на възнаграждението. Съгласно чл. 78, ал. 8 ГПК размерът на присъденото възнаграждение в полза на юридическо лице, защитавано от юрисконсулт, не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 ЗПП, препращащ към чл. 25, ал. 1 и 2 от Наредба за заплащане на правната помощ. Правно ирелевантно е разбирането на ответната страната, че съдът следва да съобрази при определяне на разглежданото възнаграждение фактическата и правна сложност на делото. С тези изисквания се свързва единствено намаляването на адвокатско възнаграждение като прекомерно съгл. чл. 78, ал. 5 ГПК, който в случая е неприложим и неотносим към определяне на обсъжданото възнаграждение, тъй като липсва бланкет към тази норма / в този смисъл константната практика на ВКС – напр. № 130/31.03.2020 г. по т.д. № 1572/2019 г. на I т.о. на ВКС/. Неоснователно е и възражението, че се дължи едно общо юрисконсултско възнаграждение. В трайната практика на касационната инстанция /вж. напр. определение № 32/07.02.2017 г. по т.д. № 2663/2015 г. на I т.о. на ВКС, определение № 33/25.01.2016 г. по т.д. № 1070/2014 г. на II т.о. на ВКС и определение № 147/17.06.2016 г. по т.д. № 3644/2014 г. на II т.о. на ВКС/ е аргументирано становище, споделяно и от настоящия състав, че при наличие на обективно съединяване на искове, по които ответникът се е защитавал с един подаден отговор, самостоятелно възнаграждение се дължи за всеки иск, тъй като всеки един от тях е с различен предмет.

С оглед изложеното, в полза на Държавата, представлявана от процесуален представител юрк. В. Б., следва да бъде присъдено като платимо на основание чл. 78, ал. 8 ГПК от „В. Е” ЕООД, „Ф. С” ЕООД, „Солар 11”ЕООД, ”СП02” ЕООД, „Х. С” ЕООД, „Инниммо солар” ЕАД,”С. П” ЕАД, „ Джей би Солар” ЕООД и „Ч.С.П” ЕООД, възнаграждение за изготвяне на отговор на касационна жалба, възлизащо по размер на 450.00 лв., платимо от всяко от търговските дружества.

По изложените съображения Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 162/12.03.2020 г. по т.д. № 1403/2019 г. на ВКС, I т.о., както следва:

ОСЪЖДА В.Е.Е, [населено място], ЕИК[ЕИК], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция в размер на 450.00 лева.

ОСЪЖДА Ф.С.Е, [населено място], ЕИК[ЕИК], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция в размер на 450.00 лева.

ОСЪЖДА СОЛАР 11 ЕООД, [населено място], ЕИК[ЕИК], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция в размер на 450.00 лева.

ОСЪЖДА СП02 ЕООД, [населено място], ЕИК[ЕИК], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция, в размер на 450.00 лева.

ОСЪЖДА ХАНОВО 1 СОЛАР ЕООД, [населено място], ЕИК[ЕИК], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция, в размер на 450.00 лева.

ОСЪЖДА И. С ЕАД, [населено място], ЕИК[ЕИК], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция в размер на 450.00 лева.

ОСЪЖДА С.П.Е, [населено място], ЕИК[ЕИК], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция, в размер на 450.00 лева.

ОСЪЖДА Джей Би Солар ЕООД, [населено място], ЕИК[ЕИК], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция, в размер на 450.00 лева.

ОСЪЖДА Ч.С.П ЕООД, [населено място], ЕИК[ЕИК], да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция, в размер на 450.00 лева.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: