О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N. 600

гр. София, 03.07.2020 година

Върховният касационен съд на Р. Б, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на четвърти юни две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от председателя СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело N 879 по описа за 2020 година.

Производството е по чл. 288 ГПК, образувано по касационна жалба на С.С.С. против решение № 369 от 22.10.2019 г. по гр. дело № 398/2019 г. на Окръжен съд Перник, ІІІ състав.

Ответникът по касация – „ЧЕЗ Е. Б“ АД, гр. София е на становище, че касационната жалба е процесуално недопустима, по чл. 287, ал. 1 ГПК поддържа липсата на точно и мотивирано изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, а по същество оспорва основателността й.

Третото лице помагач на ответника „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София не е взело становище.

ВКС /Върховен касационен съд/, гражданска колегия, състав на трето отделение намира възражението на ответника по касация за процесуална недопустимост на касационната жалба за основателно поради следните съображения:

Съгласно чл. 280, ал. 3, т. 1, пр. 2 ГПК, решенията по въззивни търговски дела с цена на иска до 20000 лв. не подлежат на касационно обжалване. С въззивното решение, окръжният съд се е произнесъл по отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че С.С.С. не дължи на „ЧЕЗ Е. Б“ АД сумата от 6082.06 лв., начислена служебно по констативен протокол по ИТН с клиентски № 210027392549 за периода от 06.06.2018 г. до 03.09.2018 г. за адрес – [населено място], [улица], бензиностанция „Титан“ – Пункт ГТП, паркинг до бензиностанцията от проверен електромер № [ЕГН], монтиран в обекта, като е отхвърлил иска. С обжалваното решение, съдът се е произнесъл по иск с цена на претенцията под 20000 лв. С чл. 365, т. 1 ГПК е дадена дефиниция на търговския спор. Съгласно разпоредбата, делото е по търговски спор, когато искът е с предмет право или правно отношение, породено или отнасящо се до търговска сделка, включително нейното неизпълнение или прекратяване и последиците от това. Предмет на настоящия спор е съществуването на отричано материално право. Спорът се основава на търговска сделка по смисъла на чл. 286 ТЗ, която определя и търговския характер на делото. Разглеждането на делото не е обусловено от качеството на лицето /в случая ищцата/, което е страна по търговската сделка. Освен това продажбата на топлинна енергия е търговска сделка /арг. чл. 286, ал. 1 ТЗ за ответника по претенцията. Същият е търговско дружество и сделката е свързана с упражняваното от него занятие, а когато за едната страна, сделката е търговска, нормите за търговските сделки се прилагат и за двете страни /арг. чл. 287 ТЗ/. Разпоредбата на чл. 113 ГПК /ДВ, бр. 100/20.12.2019 г./ е неприложима за настоящия случай. Със ЗИДГПК /Закон за изменение и допълнение на ГПК/ не са предвидени преходни и заключителни разпоредби, придаващи обратна сила на допълнението – второто изречение на чл. 113 ГПК /ЗИД, ДВ, бр. 100/2019 г./, поради което същото се прилага за всички заварени към влизане в сила на ЗИДГПК дела по искове на и срещу потребители, по които съдебният акт, слагащ край на производството не е влязъл в сила. По разглежданото дело, въззивният съд се е произнесъл на 22.10.2019 г. с окончателен съдебен акт, който към момента на постановяването, предвид горните мотиви, не подлежи на обжалване, влиза в сила от момента на обявяването му. Затова касационната жалба на ищцата не е породила суспензивен ефект, респективно въззивното решение е влязло в сила на 22.10.2019 г.

Въз основа на приетите изводи, ВКС намира, че касационната жалба трябва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея производство да се прекрати. При този изход на делото на основание чл. 78, ал. 8 ГПК, вр. чл. 37 ЗПП, вр. чл. 25, ал. 1 от Наредба за плащането на правната помощ, ВКС в настоящия си състав намира, че възнаграждението в полза на ответника по касация следва да бъде в размер на сумата 200 лв., която касаторът С. С. следва да му заплати.

По тези съображения, Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на С.С.С. против решение № 369 от 22.10.2019 г. по гр. дело № 398/2019 г. на Окръжен съд Перник, ІІІ състав.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 879/2020 г. на Върховния касационен съд, гражданска колегия, трето отделение.

ОСЪЖДА С.С.С. да заплати на „ЧЕЗ Е. Б“ АД, гр. София сумата 200 лв., разноски за настоящето касационно производство на основание чл. 78, ал. 8 ГПК.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: