2№ 250/03.07.2020 г.Върховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на двадесет и шести юни две хиляди и двадесета година в състав:Председател: В. Р

Членове: З. А

Г. Мзгледа докладваното от съдия Атанасова ч.гр.д. № 1279 по описа за 2020 г.

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

„У.Е.У“ Кфт. – К. Б обжалва определение № 21605/ 20.09.2019 г. по ч.гр.д. № 11049/ 2019 г. на Софийски градски съд.

Ответниците по частната жалба Р.Р.М. и Д. Б. възразяват, че е неоснователна. Процесуалният им представител адвокат Г., претендира възнаграждение по чл. 38, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3, пр. 2 ЗА.

С определението Софийски градски съд е потвърдил разпореждане от 13.03.2019 г. по ч.гр.д. № 72207/ 2018 г. на Софийски районен съд за издаване на изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК отм. .11.2018 г. в полза на Р.Р.М. и Д. Б. срещу „У.Е.У“ Кфт. – К. Б.

В т. 8 от ТР № 4/ 2014 г. по тълк. д. № 4/ 2013 г. ОСГТК на ВКС прие, че актовете на въззивния съд в заповедното производство не подлежат на касационно обжалване.

В ТР № 5/ 12.07.2018 г. по тълк.д. № 5/ 2015 г. ОСГТК на ВКС прие, че въззивното определение, постановено по частна жалба срещу разпореждане за издаване на изпълнителен лист, не подлежи на касационно обжалване.

Проведеното нормативно тълкуване се инкорпорира в съдържанието на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК. Съгласно чл. 130, ал. 2 ЗСВ тълкувателните решения на ВКС са задължителни за органите на съдебната власт. Настоящият състав на Върховния касационен съд е длъжен да приеме, че частната касационна жалба, по която е образувано настоящото производство, е с недопустим предмет и не следва да я разглежда по същество.

Осъществени са и изискванията на чл. 38, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3, пр. 2 ЗА, вр. чл. 78, ал. 4 ГПК. Касационният състав определя възнаграждението на адв. Г. Г. за осъщественото процесуално представителство на ответниците по недопустимата частна жалба за сумата 100.00 лв. – минималния размер по чл. 7, ал. 1, т. 7, вр. чл. 11, пр. 1 от Наредба № 1/ 09.07.2004 г. на Висшия адвокатски съвет (приложимата редакция).

При тези мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И :ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „У.Е.У Кфт.“ – К. Б срещу определение № 21605/ 20.09.2019 г. по ч.гр.д. № 11049/ 2019 г. на Софийски градски съд.

ОСЪЖДА „У.Е.У Кфт.“ – К. Б ЕИК[ЕИК], [населено място], З.Л.С, Сграда ИВТ, да заплати на адвокат Г.Й.Г., вписан в регистъра на САК с личен № [№], адрес на кантората [населено място], [улица], на основание чл. 38, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3, пр. 2 ЗА сумата 100.00 лв.

Определението може да се обжалва в първата част от „У.Е.У Кфт“ – К. Б с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от връчването на преписа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи