О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.63

гр.София, 03 юли 2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

В.К.С и ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, в закрито съдебно заседание на тридесети юни две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

ПЕТЯ КОЛЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА

ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

при участието на секретаря ……………………………..

след становище на прокурора от ВКП К. С и

като изслуша докладваното от съдия А.ДАНОВА наказателно частно дело № 375/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по спор за подсъдност по реда на чл.44 ал.1 от НПК и чл.135 ал.4 от АПК между Софийски районен съд и Административен съд-гр. Пазарджик.

Постъпило е писмено становище на прокурор от ВКП, според което по повдигнатия спор за подсъдност между РС-София и РС-Пазарджик, компетентен да се произнесе по жалбата на Т.С.К.-М. е Софийски районен съд. Според прокурора, това е така, тъй като в жалбата са релевирани две основания- на първо място се обжалва издадения фиш №0200422 от 23.08.2019 г., с който на жалбоподателката е наложена глоба в размер на 20 лв. и на второ място- обжалват се действията на служителите на СДВР при връчване на фиша. Прокурорът е посочил, че по повод обжалването на фиша, Софийски районен съд се е произнесъл, оставяйки жалбата без разглеждане, а що се отнася до жалбата в останалата й част- приема,че следва да се произнесе районният съд по местоизвършване на твърдените нарушения, а именно Софийски районен съд.

Петчленният състав от съдиите от ВКС и ВАС, след преценка на материалите по делото, намира за установено следното:

На 23.08.2019 г. е издаден фиш №0200422 от ОПП-СДВР-София на Т.С.К.-М., водач на л.а. „Х. С.“ с рег. [рег.номер на МПС], за това, че на същата дата в 15.55 часа, в [населено място], на [улица]срещу №67, е извършила нарушение на пътна маркировка „М2“, поради което и на основание чл. 186 във вр.с чл.183 ал.2 т.2 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 20 лева.

На 12.12.2019 г. е била депозирана жалба от Т.С.К.-М. пред Административен съд-гр.Пазарджик, по повод на която е било образувано адм.дело №1415/2019 год. Същото е приключило с Разпореждане №1774 от 17.12.2019 г., с което производството е било прекратено и делото изпратено по подсъдност на Софийски районен съд. В разпореждането съдията от АС-гр.Пазарджик е приел, че предмет на жалбата на М. е Фиш от 23.08.2019 г., поради което функционално и местно компетентен е Софийски районен съд.

П. С районен съд е било образувано нахд №20312/2019 г., като с разпореждане №23369/ 2020 г., съдията-докладчик е указал на жалбоподателката да заяви в писмена молба какво обжалва- дали фиш №0200422 от 23.08.2019 г. или действията на служителите от МВР.

В изпълнение на указанията, жалбоподателката М. е подала на 28.02.2020 г. пояснение, в което изрично е посочила, че обжалва „Акт, Фиш и поведение на КАТ повсеместно“.

След извършената конкретизация по жалбата, с определение №72955 от 15.04.2020 г., постановено по нахд №20312/2019 г., Софийски районен съд е приел, че жалбата в частта, касаеща обжалването на Фиш №0200422 от 23.08.2019 г. е процесуално недопустима, тъй като този вид фишове не подлежи на обжалване, поради което я е оставил без разглеждане. По отношение на жалбата, в частта, с която се обжалват действията на служителите на МВР, е повдигнал спор за подсъдност между Софийски районен съд и Административен съд-гр.Пазарджик.

Във връзка с изложените по- горе фактически данни, Петчленният състав от съдиите от ВКС и ВАС счита, че Софийски районен съд е изпълнил задълженията си да се произнесе по онази част от жалбата на Т. К.-М., в която се възразява срещу законосъобразността на издадения спрямо нея Фиш с налагане на глоба, като изводите до които е достигнал съдът, не подлежат на контрол в настоящото производство. Що се отнася до частта от жалбата, в която се изразява недоволство от действията на служителите от МВР при връчването на фиша, същата следва да бъде разгледана от Административен съд-гр.Пазарджик. Съгласно чл.128 ал.1 т.4 от АПК, на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Независимо от направената конкретизация на жалбата от Т. К.-М., при разглеждане на делото от административния съд е необходимо отново да се уточни дали жалбоподателката се оплаква от неоснователните действия на служителите от КАТ или претендира обезщетение за вреди от техните действия. Основание за това дава отразеното в жалбата, че М. е претърпяла вреди в резултат на необходимостта да се предвижва пеша, поради невръщането на талона на автомобила й.

С оглед разпоредбата на чл.133 от АПК, делото следва да се изпрати на Административен съд-гр.Пазарджик, тъй като това е съдът по адреса на жалбоподателката.

По изложените съображения и на основание чл.44 ал.1 от НПК и чл.135 ал.4 от АПК, петчленният състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нахд №20312/2019 г. по описа на Софийски районен съд за разглеждане от Административен съд-гр.Пазарджик.

Препис от определението да се изпрати на РС-гр.София за сведение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1/

2/

3/

4/