ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№192

гр. София, 03.07.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

В.К.С, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и двадесета година и в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията М. Г гражданско дело № 3467 по описа на Върховния касационен съд за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 312/15.04.2020 г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение №182/22.01.2019 г., постановено по възз.гр.д. № 2603/ 2018 г. по описа на Софийски апелативен съд, по касационните жалби на ответника СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД и на третото лице – помагач „Асансьор-МБ-97“ ООД.

В указания едноседмичен срок жалбоподателят СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД е внесъл държавната такса за разглеждане на касационната му жалба.

Жалбоподателят „Асансьор-МБ-97“ ООД е получил съобщението с указанията за внасяне на дължимата държавна такса на 27.05.2020 г. чрез процесуалния си представител - адв. И. Ш., но в едноседмичния срок, изтекъл на 03.06.2020 г. и към днешна дата таксата не е внесена. При това положение, поради неизпълнение на дадените от съда указания, производството по касационната жалба на дружеството следва да се прекрати.

Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по касационната жалба с вх. № 4555/07.03.2019 г. на „Асансьор – МБ - 97“ ООД, представлявано от адв.И. Ш., поради невнасяне на дължимата за разглеждането й държавна такса.

Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на Трето гражданско отделение за насрочване в открито съдебно заседание по касационната жалба на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД – София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!