О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 65

София, 03 юли 2020 г.

В.К.С на Р. Б, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети юни две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

МАЯ ЦОНЕВА

при секретаря

при становището на прокурора от ВКП М. М

като изслуша докладваното от съдия Д.А н.ч.д. № 386/2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл.351, ал.6 от НПК във връзка с депозирана частна жалба от М. К. срещу разпореждане от 24.01.2020г. на съдия-докладчика по в.н.о.х.д. № 1702/2019г. по описа на Окръжен съд – Пловдив.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че частната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

В.К.С, трето наказателно отделение, намери следното:

С разпореждане от 24.01.2020г., постановено по в.н.о.х.д. №1702/2019г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, съдията-докладчик на основание чл.351, ал.5, т.3 от НПК е върнал касационната жалба на подс.М. К. срещу въззивно решение №229/25.10.2019г., постановено по горното дело.

Частната жалба е допустима, но неоснователна.

Атакуваният съдебен акт, с който е била върната касационната жалба е правилен и законосъобразен, тъй като е налице хипотезата на чл. 351, ал. 5, т.3 от НПК.

Съгласно разпоредбата на чл.346, т.2 от НПК по касационен ред могат да се обжалват новите присъди, постановени от окръжния съд като въззивна инстанция по дела от общ характер, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК. В настоящия случай постановеният на основание чл.337, ал.2, т.1 от НПК въззивен съдебен акт е решение, с което е изменена първоинстанционната присъда. Ето защо, правилно съдията-докладчик е върнал жалбата на подсъдимия, тъй като атакуваният въззивен акт не подлежи на касационен контрол.

Доводите, изложени в частната жалба във връзка с пределите на касационната проверка по чл.347, ал.1 от НПК и хипотезата на чл.351 ал.5, т.1 от НПК са абсолютно неотносими при преценката досежно предмета на касационното обжалване.

Предвид изложеното, касационната инстанция намира, че частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М.Я.К. срещу разпореждане от 24.01.2020г. на съдия-докладчика по в.н.о.х.д. №1702/2019г. по описа на Окръжен съд – Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!