О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 64

гр. София, 03 юли 2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, трето наказателно отделение, в закрито заседание на първи юли, две хиляди и двадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЛАДА ПАУНОВА

ЧЛЕНОВЕ : КЕТИ МАРКОВА

АНТОАНЕТА ДАНОВА

при участие на прокурора МАРИЯ МИХАЙЛОВА

изслуша докладваното от съдията КЕТИ МАРКОВА

ЧНД № 384/ 2020г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството пред ВКС е по чл. 43, т. 3 НПК.

С разпореждане № 120 от 10. 06. 2020г., постановено по НОХД № 65/ 2020г., по описа на РС – гр.Дулово, И. Ф. председателят на Районен съд- гр.Дулово е прекратил съдебното производство по делото и е изпратил същото на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа. Изложил е съображения, че компетентният първоинстанционен съд е в невъзможност да формира състав, поради отводите на всички действащи съдии.

Представителят на Върховна касационна прокуратура е депозирал писмено становище, че делото следва да бъде върнато на РС- гр.Дулово за разглеждане, тъй като намира, че в случая не са налице условията на чл. 43, т. 3 НПК за промяна на местната подсъдност.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, като обсъди данните по делото, взе предвид становището на прокурора, намира следното:

Производството по НОХД № 65/ 2020г., по описа на РС – гр.Дулово, е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура- гр.Дулово срещу Т.А.Т., от [населено място], за престъпления по чл. 216, ал. 1 НК и по чл. 323, ал. 1 НК.

Всички действащи двама съдии при РС – гр.Дулово са се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 29, ал. 1, б. „в“ НПК. В постановените разпореждания са мотивирани основанията за отвод на отделните съдии, които в обобщен вид се свеждат до: 1/ постановяване на определение по реда на чл. 249, вр. чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК, с което е прекратено съдебното производство по делото, с връщането му на прокурора за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения; 2/ постановяване на определение по чл. 243, ал. 6, т. 3 НПК.

При така установените данни е видно, че компетентният по правилата за определяне на местната подсъдност съд, не може да образува състав, поради което са налице условията на чл. 43, т. 3 НПК за разглеждането му от друг, еднакъв по степен съд.

Макар да не може да контролира законосъобразността и основателността на направените отводи в производството по чл. 43, т. 3 НПК, с което е сезиран, ВКС в настоящия си състав намира за необходимо изрично да подчертае, че постановяването на съдебен акт от разпоредително заседание, с което се прекратява съдебното производство и делото се връща на прокурора с констатации за допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, не е еквивалентно с хипотезата на съдебно произнасяне относно прекратяване на наказателното производство, поради което и поначало не предпоставя основанието за отвод на съдията, установено по чл. 29, ал. 1, б. „в“ НПК. В този смисъл напълно основателни и съответни на действащия процесуален закон са съображенията на представителя на ВКП, изложени в представеното по делото писмено становище. В случая обаче, както вече беше изтъкнато, ВКС е обвързан от наличието на постановените актове за отводи на съдиите от РС- гр.Дулово и на тази база следва да реши въпросите по чл. 43, т. 3 НПК без да разполага с правомощието да ги ревизира.

Като съобрази наличните релевантни данни, наред и с безусловната необходимост от осигуряването на обективен и безпристрастен, чужд на правния спор съд, настоящият съдебен състав заключи, че делото следва да бъде възложено за разглеждане и решаване на друг районен съд в рамките на съдебния район на ОС- Силистра. Съобразявайки също разстоянията между населените места, наличната инфраструктура, комуникация и транспортните връзки, с оглед минимализиране на възможните затруднения, които неминуемо биха се създали за страните и участниците в процеса, ВКС прие, че делото следва да бъде изпратено за разглеждане и решаване на РС –гр.Силистра.

Воден от изложените съображения и на основание чл. 43, т. 3 НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА НОХД № 65/ 2020г. по описа на Районен съд – гр.Дулово, за разглеждане на Районен съд – гр.Силистра.

Препис от определението да се изпрати на И. Ф. председателя на Районен съд- гр.Дулово, за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: