№ 86

София, 13 август 2020 г.

В.К.С на Р. Б, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети август две хиляди и двадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

при секретаря

при становището на прокурора от ВКП Г. С

като изслуша докладваното от съдия Д.А н.ч.д. № 568/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност по искане на Районен съд – Омуртаг.

Прокурорът при Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че искането следва да бъде уважено.

В.К.С, трето наказателно отделение, намери следното:

П. Р съд – Омуртаг е било образувано а.н.д. № 162/2020 г. по жалба от С.И.С. срещу наказателно постановление № 20-0308-000421 от 15.06.2020 г. на началника на РУ Омуртаг към ОДМВР - Търговище, с което е наложено административно наказание „глоба“ по чл. 183, ал. 2, т. 1 от Закон за движение по пътищата в размер на 20.00 лв.

Всички съдии от състава на Районен съд – Омуртаг, компетентен да разгледа делото по общите правила на местната подсъдност, са се отвели на основание чл. 29, ал. 2 от НПК, тъй като познават жалбоподателя, поради което можело да се считат за предубедени или заинтересовани пряко или косвено от изхода на делото – изводи, които не подлежат на инстанционна проверка.

След направените отводи, с определение от 13.07.2020г. председателят на районния съд е констатирал, че липсва възможност за формиране на съдебен състав, който да разгледа делото, поради което е прекратил съдебно производство, и е изпратил делото на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд.

При посочените данни съдът, който е компетентен да разгледа делото по правилата на местната подсъдност, не може да образува състав, поради което са налице условията на пренасяне на същото в друг, равен по степен съд. Предвид несъздаване пречки повече от необходимото на страните при неговото разглеждане, същото следва да бъде пренесено в района на близък по местонахождение районен съд, а именно този вгр.Търговище.

Предвид изложеното и на основание чл. 43, т. 3 от Н.В.К СЪД

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА а.н.д. № 162/2020 г. по описа на Районен съд – Омуртаг за разглеждане в Районен съд – Търговище.

Копие от определението да се изпрати на Районен съд – Омуртаг за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!