№ 85

София, 13 август 2020 г.

В.К.С на Р. Б, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на десети август две хиляди и двадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА КАРАКАШЕВА

при секретаря

при становището на прокурора от ВКП М. М

като изслуша докладваното от съдия Д.А н.ч.д. № 562/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност по искане на Окръжен съд – Плевен.

Прокурорът при Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че искането не следва да бъде уважено.

В.К.С, трето наказателно отделение, намери следното:

П. О съд – Плевен е било образувано н.о.х.д. № 288/2020г. по внесен обвинителен акт на ОП – Плевен срещу И.К.К. за престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. с ал.1 от НК.

Всички съдии, от състава на Окръжен съд – Плевен, компетентен да разгледа делото по общите правила на местната подсъдност, са се отвели от разглеждането му на основание чл. 29, ал.2 от НПК.

След направените отводи, с разпореждане № 530 от 22.07.2020г. председателят на съда е констатирал, че липсва възможност за формиране на съдебен състав, който да разгледа делото, поради което е прекратил съдебно производство, и е изпратил делото на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд.

При посочените данни съдът, който е компетентен да разгледа делото по правилата на местната подсъдност, не може да образува състав, поради което са налице условията на пренасяне на същото в друг, равен по степен съд. Предвид несъздаване пречки повече от необходимото на страните при неговото разглеждане, същото следва да бъде пренесено в района на близък по местонахождение окръжен съд, а именно този в гр.Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА н.о.х.д. № 288/2020 г. по описа на Окръжен съд – Плевен за разглеждане в Окръжен съд – Ловеч.

Копие от определението да се изпрати на Окръжен съд – Плевен за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.