О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 161

София, 14.08.2020 година

Върховен касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тринадесети август две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

НИКОЛАЙ МАРКОВ

изслуша докладваното от съдия К. Е т. д. № 2223/2019 г.

Производството е по чл. 282, ал. 5 ГПК.

Подадена е молба вх. № 5359 от 07.07.2020 г. от касатора Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, [населено място] за превеждане по посочена от него банкова сметка сумата 397 736.11 лв., внесена като обезпечение по сметка на Върховен касационен съд във връзка с постановеното спиране изпълнението на решение № 244 от 22.07.2019 г. по в. т. д. № 289/2019 г. на Пловдивски апелативен съд.

Превеждането на сумата е аргументирано с обстоятелството, че образуваното пред ВКС, Търговска колегия т. д. № 2223/2019 г. е приключило с определение № 353 от 26.05.2020 г. за недопускане на касационното обжалване и че след постановяването му, сумите, присъдени с обжалваното въззивно решение, са изплатени на ответниците по касация изцяло.

Молбата е основателна.

Сумата, чието превеждане се иска, е внесена по сметката за обезпечения на Върховен касационен съд от касатора Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, [населено място] на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК с преводно нареждане от 24.07.2019г. до „УниК. Б” АД, [населено място] по повод заявено искане за спиране изпълнението на обжалваното въззивно решение.

С постановеното по реда на чл. 288 ГПК определение № 353 от 26.05.2020 г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение. Следователно, налице е влязло в сила решение, по смисъла на чл. 296, т. 3 ГПК, с което касаторът Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, [населено място] е осъден да заплати на А.А.М. сумата 110 000 лв., а на Р.Р.М., А.Р.М. и С.Р.М. по 80 000 лв. Ето защо, внесеното от него обезпечение трябва да бъде използвано съобразно предвиденото в закона предназначение – за гарантиране изпълнението на осъдителното въззивно решение, в какъвто смисъл са и разясненията по т. 2 от Тълкувателно решение № 6 от 23.10.2015 г. на ОСГТК на ВКС.

Същевременно обаче, от представените с молбата писмени доказателства – 8 броя платежни нареждания от 01.07.2020 г. и 3 броя от 26.06.2020 г. до „УниК. Б” АД, [населено място] – е видно, че задълженията на Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД към ищците А.А.М., Р.Р.М., А.Р.М. и С.Р.М. за присъдените по настоящото дело суми, ведно със законната лихва върху тях, са погасени изцяло. Този факт се установява и от писмо изх. № 36701 от 31.07.2020 г. на ЧСИ Р. С., рег. № 812 с район на действие Кърджалийски окръжен съд, с което същият уведомява съда за цялостно погасяване на задълженията на застрахователното дружество към взискателите по образуваните от тях изпълнителни дела – № 20208120400747, № 20208120400748, № 20208120400749, № 20208120400750 и № 20208120400751.

С оглед на това, процесната сума, внесена от „Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, [населено място] като обезпечение, която видно от извършената служебна справка от 24.07.2020 г. се намира по сметката за обезпечения на ВКС и понастоящем, следва да му бъде върната.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, състав на Търговската колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА сумата 397 736.11 лв. (триста деветдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и шест лева и единадесет стотинки), внесена от „Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, [населено място] като обезпечение във връзка с постановеното спиране изпълнението на решение № 244 от 22.07.2019 г. по в. т. д. № 289/2019 г. на Пловдивски апелативен съд, като същата да бъде преведена по сметката, посочена от „Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД в молба вх. № 5359 от 07.07.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: