№ 238

София 14.08.2020г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети август през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.П.Ч: Д.Д.Г МИХАЙЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Драгнев гр.д.№ 2359 по описа за 2020 г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.282 ал.2 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадена молба от „Т и М Б. К къмпани”ООД [населено място], представлявано от управителите Е. и Е., чрез процесуалния представител адвокат Н., с искане за спиране на изпълнението на въззивно решение № 154 от 2.06.2020г. по в.гр.д. № 147 по описа за 2020г. на Окръжен съд Русе. Срещу посоченото въззивно решение молителят е подал касационна жалба, входирана в ОС Русе под № 6013 на 2.07.2020г., по която е образувано настоящето касационно производство.

С посоченото решение е отменено решение № 2169 от 20.12.2019г. по гр.д.№ 4417/2019г. на РС Русе, в частта с която е отхвърлен предявения иск с правно основание чл.200 КТ за разликата в сумата от 56 000лв.до 80 000лв. и вместо това е постановено друго, с което на посоченото основание е осъден настоящият касатор да заплати допълнително и сумата от 24 000лв., обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки, страдания и неудобства, вследствие на трудова злополука, ведно със законната лихва и са присъдени разноски.

Върховният касационен съд, в настоящия състав, след като съобрази направеното искане и материалите по делото, намира следното :

Съгласно чл.282 ал.2 т.1 от ГПК - касационния съд, по искане на страната може да спре изпълнението на осъдително въззивно решение за парично вземане, при наличие на подадена в срок касационна жалба и надлежно представено обезпечение в размер на присъдената сума.

В случая по делото е приложена справка от счетоводството на съда от 14.08.2010г., от която се установява, че по специалната сметка за обезпечения на ВКС, е постъпила сумата от 80 000лв. Същата съвпада по размер със сумата, предмет на подадената от молителя касационна жалба, т.е. внесеният размер на обезпечението отговаря на изискванията на чл.282 ал.1 т.1 от ГПК.

С оглед на изложеното, като взе пред вид, че са налице законовите предпоставки - подадена в срок касационна жалба срещу въззивно осъдително решение и надлежно представено обезпечение в определения от закона размер, настоящият съдебен състав намира молбата за спиране на изпълнението за основателна, поради което Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на обжалваното въззивно решение № 154 от 2.06.2020г. по в.гр.д. № 147 по описа за 2020г. на Окръжен съд Русе до произнасянето по подадената касационна жалба от „Т и М Б. К къмпани ”ООД [населено място], представлявано от управителите Е..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :