О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 277

София, 14.08. 2020 год.

В.К.С – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: Е. М

Членове: И. П

Д. Д

като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д. № 1272 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба срещу имащата характер на определение част от Решение № 715 от 14.04.2020г. по в.гр.д.№ 5364/2019г. на САС, ГО, 12 състав, с която е оставено без уважение искането за присъждане на адвокатско възнаграждение за оказана на ищцата и въззиваема С.Г.Т. безплатна адвокатска помощ по чл.38 ЗА, осъществена от адвокат Л.Г. от САК, за въззивната инстанция.

С частната жалба се иска отмяна на инкорпорираното в диспозитива на решението определение като неправилно по съображения, основани на даденото в Определение № 417 от 17.10.2018г. по ч.т.д.№ 2238/2018г. на І т.о. на ВКС разрешение по приложението на чл.38,ал.2 ЗА.

Настоящият състав счита, че следва образуваното пред ВКС частно производство да бъде прекратено и делото да бъде върнато на САС за произнасяне по частната жалба като по молба за изменение на постановеното определение /като част от въззивното решение/ в частта за претендираните разноски за оказана безплатна адвокатска защита за въззивното производство.

Предмет на обжалване е определение на въззивен съд, с което е разрешен спор във връзка с направените в образуваното пред него въззивно производство разноски. Разпоредбата на чл.248,ал.1 ГПК дава възможност на страната да поиска изменение на акта, с който са присъдени разноските от съда, който го е постановил. След произнасянето по това искане, на обжалване ще подлежи определението по чл.248,ал.3 ГПК. На обжалване подлежи не определението на съда по разноските, а определението по молбата за изменение на определението за разноските.

Подадената частна жалба следва да бъде преценена като молба по чл.248,ал.1 ГПК която е от компетентност на Софийски апелативен съд. Това обстоятелство е следвало да бъде съобразено от въззивния състав, който от една страна правилно е счел, че въззивната жалба на другата страна, с която е било обжалвано първоинстанционното решение относно присъденото на адв. Л.Г. възнаграждение по чл.38 ЗА, следва да се разглежда като молба по чл.248 ГПК, по която следва да се произнесе първоинстанционния съд, на когото е върнал делото, а от друга - е администрирал настоящата частна жалба, вместо да я разгледа като молба по чл.248 ГПК.

Мотивиран от горното ВКС, ТК, състав на Първо т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по ч.т.д.№ 1272/2020г. на по описа на ВКС, ТК, І отделение.

Връща делото на Софийски апелативен съд за произнасянето по искането за присъждане на адвокатско възнаграждение по чл.38 ЗА за въззивната инстанция.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: