О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 324

гр. София,17.08.2020 г.

В.К.С на Р. Б, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№1028 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ срещу разпореждане от 17.03.2020 г. по в.т.д.№297/2019 г. на АС В. Т /поправено с разпореждане от 27.05.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка/, с което е върната касационната жалба на НЗОК срещу постановеното по делото решение.

В частната жалба се навеждат доводи, че разпореждането е неправилно поради обстоятелството, че касационната жалба е подадена в предвидения в закона срок. Поддържа се, че последната е предадена на „Български пощи” ЕАД на 06.03.2020 г., но на 13.03.2020 г. пощенският плик е бил върнат от пощенския оператор в деловодството на частния жалбоподател с пояснение, че на посочения адрес – съдебна палата, ет.3, [населено място], ул.В. Л №16, не са пожелали да получат пратката, тъй като не пишело, че е адресирана до Апелативен съд В.Т.И се съображения, че жалбата е била поставена в друг плик, преадресирана и изпратена отново на 13.03.2020 г.

Ответникът по жалбата – МБАЛ „Д-р С. Х” ЕООД не заявява становище.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

За да постанови обжалваното разпореждане въззивният съд е приел, че касационната жалба е просрочена - подадена е по пощата на 13.03.2020 г., след определения в закона срок, изтекъл в края на 10.03.2020 г., с оглед редовното връчване на обжалваното решение на 10.02.2020 г.

Разпореждането е правилно.

Решението по в.т.д.№297/2019 г. на АС В. Т е редовно връчено на НЗОК на 10.02.2020 г., като по аргумент на разпоредбата на чл.283 от ГПК, срокът за обжалване изтича в края на 10.03.2020 г. – присъствен ден, а касационната жалба на НЗОК срещу въззивното решение е подадена по пощата чрез „Български пощи” ЕАД на 13.03.2020 г. - пратка с баркод DB0001507725.

В случая частният жалбоподател поддържа, че касационната жалба е била предадена на пощенския оператор още на 06.03.2020 г., но поради неприемането й от адресата - АС В. Т, се е наложило преадресиране и повторното й изпращане. Тези твърдения обаче, не се установяват по делото. От представените към частната жалба два броя протоколи, съответно от 06.03.2020 г. и от 13.03.2020 г. е видно, че на посочените дати са предадени на упълномощен представител на „Български пощи” ЕАД съответно пратки с баркод DB0001495668 и баркод DB0001507925, но доказателства за идентичност на съдържанието на пратка с баркод DB0001507725 /с която е получена в деловодството на АС В. Т касационната жалба/ с това на пратка с баркод DB0001495668 от 06.03.2020 г., респективно за твърдяното преоформяне на последната и поставянето на нов баркод, не са представени /напр. документ от пощенския оператор, удостоверяващ преоформяне на пратката, поставянето на нов баркод и причините за това/.

В този смисъл и тъй като доказателствената тежест за установяване /при условията на пълно и главно доказване/, че подаването на касационната жалба е в срок, се носи от настоящия частен жалбоподател, а в случая представените доказателства не установяват подаване по пощата на касационната жалба преди 13.03.2020 г., настоящият състав намира, че последната се явява просрочена, поради което е и процесуално недопустима, до какъвто извод е стигнал и въззивният съд с обжалваното разпореждане.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 17.03.2020 г. по в.т.д.№297/2019 г. на АС В. Т /поправено с разпореждане от 27.05.2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка/, с което е върната касационната жалба на Национална здравноосигурителна каса срещу постановеното по делото решение.

Определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи