О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 325

гр. София, 17.08.2020 г.

В.К.С на Р. Б, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№1226 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Т.И.И., в качеството й на ЕТ „Г. Д-71-Т. И.” срещу разпореждане №86 от 31.01.2020 г. по в.т.д.№291/2019 г. на АС Бургас, с което е върната касационната й жалба срещу постановеното по делото решение.

В жалбата се навеждат доводи, че разпореждането е неправилно поради обстоятелството, че касационната жалба е подадена в предвидения в закона срок.

Ответникът по жалбата не заявява становище.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

За да постанови обжалваното разпореждане въззивният съд е приел, че касационната жалба е просрочена - подадена е по пощата на 28.01.2020 г., след определения в закона срок, изтекъл в края на 27.01.2020 г.

С оглед представените пред настоящата инстанция доказателства – писмо на директора на РУ „Югоизточен регион” „Български пощи” изх.№С00244-BS/13.02.2020 г. и системен бон с баркод 8000058749953, установяващи, че на 27.01.2020 г. касационната жалба е изпратена по пощата /кореспондентска пратка с №PS800002A6YKP/, в рамките на предвидения в закона едномесечен срок за обжалване на въззивното решение /съобщението за последното е редовно връчено на 27.12.2019 г./, настоящият състав намира, че на основание чл.62, ал.2 от ГПК, срокът не се смята за пропуснат, а обжалваното разпореждане следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ разпореждане №86 от 31.01.2020 г. по в.т.д.№291/2019 г. на АС Бургас.

Връща делото на АС Бургас за продължаване на процесуалните действия.

Определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи