О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 164

гр. София, 17.08.2020 г.В.К.С на Р. Б, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№2006 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.282, ал.5 от ГПК.

Образувано е по молба вх.№3690 от 21.05.2020 г. на ЧСИ С. Л., рег.№927, с район на действие ОС София, с искане внесеното от О.Г.М обезпечение по сметка на ВКС в размер на 159 909.35 лв. да бъде освободено и да се преведе по сметка на ЧСИ С. Л. по изпълнително дело №20199270401743, образувано по изпълнителен лист от 27.03.2019 г., издаден по т.д.№541/2019 г. на САС, за удовлетворяване на вземанията на взискателя „ДЕСК-В. и сие” СД.

Страните в производството - О.Г.М и „ДЕСК-В. и сие” СД заявяват становище, обезпечението да бъде освободено и сумата да бъде преведена по сметка на ЧСИ.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

С определение №10 от 20.12.2019 г. по т.д.№2006/2019 г. на ВКС, ТК, Второ отделение /образувано по касационна жалба на О.Г.М/, след констатация, че касаторът е внесъл по набирателната сметка на ВКС, обезпечение в размер на присъдената в полза на „ДЕСК-В. и сие” СД с въззивното решение по т.д.№541/2019 г. на САС, сума от 159 909.35 лв., е спряно изпълнението на решение №636 от 18.03.2019 г. по т.д.№541/2019 г. на САС.

С определение №300 от 12.05.2020 г. по т.д.№2006/2019 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, не е допуснато касационно обжалване на решение №636 от 18.03.2019 г. по т.д.№541/2019 г. на САС.

С приключване на касационното производство и с оглед изхода на делото, сумата, която е внесена по специалната набирателна сметка на ВКС и с която е обезпечено изпълнението на присъдените в полза на „ДЕСК-В. и сие” СД вземания, следва да бъде освободена и преведена по сметка на ЧСИ С. Л., рег.№927, с район на действие ОС София по изпълнително дело №20199270401743, образувано по изпълнителен лист от 27.03.2019 г., издаден по т.д.№541/2019 г. на САС, за удовлетворяване на вземанията на взискателя „ДЕСК-В. и сие” СД.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА внесеното от О.Г.М на 19.12.2019 г. по набирателната сметка на ВКС обезпечение в размер на 159 909.35 лв.

ДА СЕ ПРЕВЕДЕ освободеното обезпечение по посочената в молба с вх.№3690 от 21.05.2020 г. банкова сметка на ЧСИ С. Л., рег.№927, с район на действие ОС София по изпълнително дело №20199270401743, образувано по изпълнителен лист от 27.03.2019 г., издаден по т.д.№541/2019 г. на САС.

Препис от определението да се представи в счетоводството на ВКС за сведение и изпълнение.

Определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.