О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 281

гр. София, 17.08.2020г.

В.К.С на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на седми август през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

изслуша докладваното от съдия Христова ч.т.д.№1146 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2, пр.2 ГПК.

Образувано е по жалба от „У. Л“ ЕАД срещу определение №74 от 29.04.2020г. по т.д. №410/2020г. на ВКС, ТК, І т.о., с което е прекратено касационното производство, образувано по касационна жалба срещу решение №1809/16.07.2019г., т.д.№5632/2018г. по описа на Апелативен съд- София.

Жалбоподателят моли за отмяна на обжалвания съдебен акт като неправилен- незаконосъобразен и необоснован. Твърди, че при наличие на надлежни страни, вкл. „Л. И“ ЕООД, заявило качеството си на кредитор в производството по чл.625 ТЗ, съставът на ВКС неправилно е прекратил делото изцяло, вместо само по отношение на заличения молител „Ю Ес Компания“ ООД. Поддържа тезата, че неговата жалба срещу въззивното решение е породила своя суспенсивен ефект, поради което, ако се приеме, че със загубата на правосубектност на единия молител е настъпила процесуална пречка за продължаване на производството, целият процес би бил недопустим, а това би наложило обезсилване на постановените решения от първоинстанционния и въззивния съд.

Ответникът „Стройком 95“ ООД не подава отговор на жалбата в законоустановения срок.

Ответникът „Л. И“ ЕООД оспорва жалбата, като излага доводи за нейната неоснователност.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени данните по делото, приема следното:

Частната жалба е процесуално допустима – депозирана е от надлежна страна в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл.275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което следва да бъде разгледана по същество.

Производството по к.т.д.№410/2020г. по описа на ВКС е образувано по касационната жалба на „У. Л“ ЕАД срещу решение №1809/16.07.2019г., т.д.№5632/2018г. по описа на Апелативен съд- София, с което е потвърдено решението по т.д.№286/2018г. на Софийски градски съд за обявяване неплатежоспособността на „Стройком 95“ ООД, определяне на началната й дата, откриване и обявяване на дружеството в несъстоятелност и спиране на производството в хипотезата на чл.632, ал.1 ТЗ.

За да прекрати касационното производство съставът на ВКС приема, че с вписване в ТРРЮЛНЦ от 05.03.2020г. е заличено дружеството „Ю Ес Компания“ ООД – молител в производството по т.д. №286/2018г. на Софийски градски съд и ответник по касация, т.е. една от главните страни по касационното производство е с липсваща правосубектност. Като излага тезата, че правосубектността и надлежната процесуална легитимация са абсолютни положителни процесуални предпоставки, за наличието на които съдът е длъжен служебно да следи във всеки стадий на висящия исков процес и при констатиране на липсата им да прекрати същия като недопустим, решаващият съдебен състав стига до краен извод, че в случая правосубектността на „Ю Ес Компания“ ООД е изгубена след постановяване на въззивното решение, поради което същото следва да бъде счетено за влязло в сила.

Настоящият съдебен състав констатира, че производството по т.д. №286/2018г. е образувано по молба на „Ю Ес Компания“ ООД с правно основание чл.625 ГПК за откриване на производство по несъстоятелност на „Стройком 95“ ООД, а на основание чл.629, ал.4 ТЗ по делото е конституиран и кредиторът „Л. И“ ЕООД. С решение №1695/13.08.2018г., постановено по чл.632, ал.1 ТЗ, е обявявена неплатежоспособността на „Стройком 95“ ООД, определена е началната й дата, постановено и откриване и обявяване на дружеството в несъстоятелност и спиране на производството. Срещу решението е подадена въззивна жалба от „У. Л“ ЕАД- кредитор на „Стройком 95“ ООД /легитимиран да обжалва съгласно чл.613а, ал.2 ТЗ/, оспорващ както активната материалноправна легитимация на двамата молители, така и състоянието на неплатежоспособност на ответното дружество. По образуваното въззивно производството /в.т.д. №5632/2018г./ е постановеното решение, с което е потвърдено първоинстанционното решение. Въззивният съд излага мотиви, че присъединеният кредитор „Л. И“ ЕООД не се легитимира като кредитор на „Стройком 95“ ООД, но в полза на молителя „Ю Ес Компания“ ООД е налице активна материалноправна легитимация, съответно длъжникът „Стройком 95“ ООД е в състояние на неплатежоспособност, поради което е потвърден крайният извод на първоинстанционния съд за наличие на предпоставките по чл.608 ТЗ и чл.632 ТЗ.

Заличаването в ТРРЮЛНЦ на „Ю Ес Компания“ ООД – молител в производството по т.д. №286/2018г. на Софийски градски съд и ответник в касационното производство, водещо до загуба на правосубектността му като търговско дружество, безспорно е основание за прекратяване на производството по отношение на него, но не е основание за прекратяване на цялото касационно производство поради липса на абсолютна положителна процесуална предпоставка /надлежна процесуална легитимация/, респ. не води до влизане в сила на въззивното решение.

Касационното производство е образувано по жалба от „У. Л“ ЕАД- касатор, като ответници в касационното производство са длъжникът „Стройком 95“ ООД, както и първоначалният молител по чл.625 ТЗ „Ю Ес Компания“ ООД и присъединеният кредитор по чл.629, ал.4 ТЗ „Л. И“ ЕООД. Загубата на правосубектност на една от главните страни, макар и имаща качеството молител в производството по чл.625 ТЗ, не води до недопустимост на касационното производство, а същото продължава с участието на останалите страни- касатора и ответниците по жалбата - длъжникът /ответник по молбата по чл.625 ТЗ/ и присъединеният кредитор. Обстоятелството, че в мотивите на въззивното решение е прието, че присъединеният кредитор не е активно материалноправно легитимиран да претендира откриване на производство по несъстоятелност на ответника, не променя качеството му на страна в производството. Заличаването на юридическо лице- ответник по жалбата, би било основание за прекратяване на производството поради липса на надлежна страна, ако то е единствен ответник и загубата на правосубектността му има за последица пълна липса на главна страна в процеса.

Налице е и правен интерес на касатора „У. Л“ ЕАД от обжалване на въззивното решение, тъй като въззивното производство е образувано по негова жалба, в качеството му на кредитор на ответника „Стройком 95“ ООД, срещу решението по чл.632, ал.1 ТЗ и жалбата му е отхвърлена като неоснователна, а атакуваното първоинстанционно решение за откриване и обявяване на ответника в несъстоятелност е потвърдено. Касаторът има интерес да оспорва решението за откриване и обявяване на дружеството в несъстоятелност, като жалбата му има суспензивен ефект и до произнасянето на касационната инстанция е пречка въззивното решение да влезе в сила.

С оглед изложеното определението на ВКС, състав на І т.о. за прекратяване на касационното производство, образувано по касационна жалба на „У. Л“ ЕАД срещу решение №1809/16.07.2019г. по т.д.№5632/2018г. по описа на Апелативен съд- С., следва да се отмени.

Водим от което, състав на ВКС, Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение №74 от 29.04.2020г. по т.д. №410/2020г. на ВКС, ТК, І т.о.

ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия по касационната жалба.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: