О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 162

гр. София,17.08. 2020 г.

В.К.С на Р. Б, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1050 по описа за 2019 г. и взе предвид, че при постановяване на определение №121 от 23.06.2020 г. по т.д.№1050/19 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, е налице допуснато несъответствие между формираната от съда воля и външното й изразяване, като в диспозитива на определението са посочени размер на внесеното по сметка на ВКС обезпечение – 45 427.50 лв., вместо действителния размер от 45 437.50 лв. и дата на внасянето му – 29.03.2010 г., вместо 29.03.2019 г., намира, че несъответствието следва да бъде поправено.

Мотивиран от горното Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение №121 от 23.06.2020 г. по т.д.№1050/19 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, като в диспозитива на определението, вместо записаното „29.03.2010 г.”, следва да се чете „29.03.2019 г.” и вместо записаното „45 427.50 лв.”, следва да се чете „45 437.50 лв.”.

Определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!