О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 227

гр. София, 17.08.2020 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шести август две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. С

ЧЛЕНОВЕ: 1. М. Ф

2. В. П

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 552 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.248 ГПК.

Образувано е по молба на О.Д.Л. с направено искане за допълване на постановеното по делото определение, с присъждане на направените за производството разноски.

Ответникът по молбата я оспорва, с писмен отговор, като се прави възражение за прекомерност на заплатеното от молителя адвокатско възнаграждение.

Молбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Видно от данните по делото, молителят е представил списък за сторените от него разноски и договор за правна защита и съдействие, с договорен и заплатен адвокатски хонорар в размер на 1322 лева. Цената на предявения иск е 82172,60 лева, като съгласно чл.7, ал.2, т.4 вр. чл.9 от Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения минималното адвокатско възнаграждение е в размер на 2 246,39 лева, което е над договореното и заплатено възнаграждение. Предвид изложеното, направеното възражение за прекомерност на възнаграждението е неоснователно. Обстоятелството, че молителката е освободена от разноски е неотносимо към производството по присъждане на разноски, с оглед изхода на спора.

Предвид изложеното и доколкото молбата е подадена в срок, искането за присъждане на разноски е направено своевременно, молбата за допълване на определението е основателна.

Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение №55/02.03.2020 г., постановено по гр.д.№ 552/2020 г. по описа на ВКС, ІV гр.от както следва:

ОСЪЖДА Д.С.Д. да заплати на О.Д.Л. сумата 1322 /хиляда триста двадесет и два/ лева, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Определението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.