О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 165

София, 18.08. 2020 година

Върховният касационен съд на Р. Б, второ търговско отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

т.дело № 965/2019 година,

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.282, ал.5 от ГПК.

Образувано е по молбата на ЧСИ М. Б., с рег.№ 838 на КЧСИ и с район на действие Софийски градски съд, вх. на ВКС № 5277 от 03.07.2020 г., с която се иска за освобождаване на внесеното от „ПАРТНЪРС КОМЕРС“ ЕООД –гр.София по сметка на ВКС обезпечение от 90 000 лева и превеждането му по сметка на ЧСИ във вр. с предприетото изпълнение по изпълнително дело № 20148380409692,образувано въз основа на изпълнителен лист по гр.д.№ 23553/2014 г. на СРС, за удовлетворяване вземанията на „ТРАНСОФРМЕР” ЕООД с ЕИК[ЕИК] - частен правоприемник на взискателя „М.ПЛОД.Б“ ЕООД с ЕИК[ЕИК] по силата на договор за цесия от 01.02.2019г.

С молба вх. на ВКС № 6132/04.08.2020 г. вносителят на гаранцията – длъжник по горепосоченото изпълнително дело - „ПАРТНЪРС КОМЕРС“ ЕООД, чрез пълномощника си адв.Г.Х.-САК, заявява становище за освобождаването й и превеждане на сумата от 90 000 лв. на ЧСИ М. Б. за удовлетворяване претенциите на взискателя по изп.д.№ 20148380409692.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след като съобрази наведените доводи и данните по делото, намира:

С постановеното по реда на чл.48, ал.2 ЗМТА определение № 5 от 22. 04. 2019 г. по т.д.№ 965/2019 г. на състав на второ търговско отделение на ВКС изпълнението на арбитражно решение на Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове от 14.06. 2018г. по в.а.д.№ 20171130009 /2017 г. е спряно при внесено от ищеца „ПАРТНЪРС КОМЕРС“ ЕООД обезпечение в размер на 90 000 лева.

С влязло в сила решение № 33 от 29.06.2020 г. по т.д.№ 965/2019 г. на ІІ т.о. на ВКС са отхвърлени предявените от „ПАРТНЪРС КОМЕРС“ ЕООД срещу „М.ПЛОД.Б“ ЕООД, [населено място] обективно съединени искове по чл.47 ЗМТА за отмяна на арбитражно решение от 14.06.2018г., по в.а.д.№ 20171130009/2017 г. на Арбитражен съд за търговски и потребителски спорове, чието изпълнение е спряно.

С оглед окончателния изход на делото и отпадналата обезпечителна нужда внесената по специалната набирателна сметка на ВКС гаранция от 90 000 лв., с която е обезпечено изпълнението на присъдените в полза на „М.ПЛОД.Б“ ЕООД, [населено място] вземания подлежи на освобождаване. Съобразно искането на ЧСИ и заявеното от вносителя й „ПАРТНЪРС КОМЕРС“ ЕООД становище след освобождаването й същата следва да бъде преведена по сметка на ЧСИ М. Б. с рег.№ 838 на КЧСИ и район на действие Софийски градски съд във вр. с предприето изпълнение по образуваното, въз основа на издаден от СРС изпълнителен лист от 01. 08. 2014 г., по гр.д.№ 23553/2014 г., изпълнително дело № 20148380409692, за удовлетворяване на вземанията на „ТРАНСОФРМЕР” ЕООД с ЕИК[ЕИК] - частен правоприемник на взискателя „М.ПЛОД.Б“ ЕООД с ЕИК[ЕИК] по силата на договор за прехвърляне на вземане от 01.02.2019 г.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА внесеното на 17.04.2019 г. от „ПАРТНЪРС КОМЕРС“ ЕООД по специалната набирателна сметка на ВКС обезпечение в размер на сумата 90 000 лв.(деветдесет хиляди лева)

ДА СЕ ПРЕВЕДЕ освободеното обезпечение от 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева) по посочената в молба с вх.№ 5277 от 03.07.20 г. банкова сметка на ЧСИ М. Б., с рег.№ 838 на КЧСИ и район на действие - Софийски градски съд във вр. с предприетото изпълнение по изпълнително дело № 20148380409692, образувано по изпълнителен лист от 01.08.2014 г., по гр.д.№ 23553/2014 г. на Софийски районен съд, с длъжник „ПАРТНЪРС КОМЕРС“ ЕООД.

ПРЕПИС от определението да се представи в счетоводството на ВКС за сведение и изпълнение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: