О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 80

София, 18.08.2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети август през две хиляди и двадесета година, в състав:

Председател: Е. С

Членове: 1. Д. А

2. Б. Т

разгледа докладваното от съдия Троянов н.ч.д. № 525 по описа за 2020 година.

Производството е образувано с правно основание по чл. 43, т. 3 от НПК, след разпореждане № 563 от 14.07.2020 г. по н.о.х.д. № 4/ 2018 г., по описа на Великопреславския районен съд, с което съдебното производство е прекратено и делото е изпратено за разглеждане от друг, равен по степен съд.

П.К.И от Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище, че делото следва да бъде изпратено за решаване от друг съд, след постановените отводи на съдиите.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство по н.о.х.д. № 4/ 2018 г., по описа на Великопреславския районен съд, е образувано по обвинителен акт против И.Х.Х. с обвинение по чл. 311, ал. 1 от НК и против А.М.Р. с обвинение по чл. 316, във вр. с чл. 311, ал. 1 от НК. Всички съдии от Великопреславския районен съд се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 29, ал. 2 от НПК.

Налице са процесуалните предпоставки на чл. 43, т. 3 от НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото, защото Великопреславският районен съд не може да образува съдебен състав.

Предвид необходимостта от ниски финансовите разходи за пътуване и за обезпечаване на нормалното движение на делото, Върховният касационен съд определя Шуменския районен съд, пред който да се проведе съдебното производство.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, на основание чл. 43, т. 3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА н.о.х.д. № 4/ 2018 г., по описа на Великопреславския районен съд (прекратено), за разглеждане от Шуменския районен съд.

Препис от настоящото определение да се изпрати на Великопреславския районен съд за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.