О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 81

София, 18.08.2020 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети август през две хиляди и двадесета година, в състав:

Председател: Е. С

Членове: 1. Д. А

2. Б. Т

разгледа докладваното от съдия Троянов н.ч.д. № 555 по описа за 2020 година.

Производството е образувано с правно основание по чл. 43, т. 3 от НПК, след разпореждане от 17.07.2020 г. по н.а.х.д. № 103/ 2020 г., по описа на Врачанския районен съд, с което съдебното производство е прекратено и делото е изпратено за разглеждане от друг, равен по степен съд.

П.Я.Г от Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище, че делото следва да бъде изпратено за решаване от друг съд, след постановените отводи на съдиите.

Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство по н.а.х.д. № 103/ 2020 г., по описа на Врачанския районен съд, е образувано по жалба на М.Й.С. против наказателно постановление, издадено от кмета на община Враца. Всички съдии от Врачанския районен съд се отвели от разглеждане на делото, на основание чл. 29, ал. 2 от НПК, защото жалбоподателката е съдебен секретар в същия съд.

Налице са процесуалните предпоставки на чл. 43, т. 3 от НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото, защото Врачанския районен съд не може да образува съдебен състав.

Предвид необходимостта от ниски финансовите разходи за пътуване и за обезпечаване на нормалното движение на делото, Върховният касационен съд определя Монтанския районен съд, пред който да се проведе съдебното производство.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, на основание чл. 43, т. 3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА н.а.х.д. № 103/ 2020 г., по описа на Врачанския районен съд, (прекратено), за разглеждане от Монтанския районен съд.

Препис от настоящото определение да се изпрати на Врачанския районен съд за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!