3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 239

гр. София, 19.08. 2020г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шести август, две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: EМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 688 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

Постъпила е молба от касатора – ответник „Контролтест“ ООД за допълване на решение № 41 от 09.04.2020г., постановено по настоящото дело по реда на чл. 290 ГПК, в частта за разноските.

Молителят поддържа, че съдът е пропуснал да се произнесе по присъдените в негова тежест разноски в първоинстанционното и въззивното производства, пропорционално на отхвърления от касационната инстанция иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 вр. с чл. 225, ал. 1 КТ, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК. Счита също, че липсва произнасяне по искането му за присъждане на сторените от него разноски за адвокатско възнаграждение за трите инстанции по горепосочения иск.

Ответникът по молбата Е.Г.П. не подава отговор.

Върховният касационен съд, настоящият състав на Трето гражданско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Молбата е подадена в законоустановения едномесечен срок съобразно разпоредбата на чл. 3, т. 1 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., от легитимирана страна, поради което е допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна по следните съображения:

С решение № 41 от 09.04.2020г. по настоящото гр. дело № 688/2018г. на ВКС, Трето гражданско отделение, постановено по реда на чл. 290 ГПК, което е окончателно, е отменено въззивно решение № І-53 от 13.06.2017г. по в. гр. д. № 659/2017г. на Бургаски окръжен съд в частта му по иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 вр. с чл. 225, ал. 1 КТ и свързаните с него възражения за прихващане, като вместо него е постановено ново решение, с което искът с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 вр. с чл. 225, ал. 1 КТ за сумата 3 120 лв., съставляваща обезщетение за оставане без работа поради незаконното уволнение, за период от 6 месеца, е отхвърлен изцяло. При това положение съобразно правилото на чл. 78, ал. 1 и ал. 3 ГПК на ответника не следва да бъдат възлагани в тежест сторените разноски от насрещната страна по този иск, като същевременно ответникът има право на направените от него разноски по същия иск, ако ги е претендирал своевременно.

Постановеното по настоящото дело решение по чл. 290 ГПК следва да бъде допълнено в частта досежно разноските като въззивното решение бъде отменено и в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение в частта му, с която „Контролтест“ ООД е осъден да заплати по сметка на Бургаски районен съд държавна такса и разноски за възнаграждения за вещи лица за сумата 98.80 лева /част от присъдените общо 590 лв./, както и в полза на ищеца хонорар за един адвокат, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, за сумата 45 лева /част от присъдените общо 90 лв./.

Поради отхвърлянето на иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 вр. с чл. 225, ал. 1 КТ за целия му предявен размер, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, ищецът Е.Г.П. следва да бъде осъден да заплати на ответника „Контролтест“ ООД сторените от последния разноски за адвокатско възнаграждение по този иск, които са своевременно поискани: за първата съдебна инстанция – сумата 95 лева, дължима извън присъдените 832 лева с решението на въззивната инстанция и за въззивната инстанция – сумата 100 лева. За касационната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение не следва да се присъждат, тъй като не са представени доказателства за сторени такива разноски, нито въобще за договорен техен размер. На основание чл. 78, ал. 3 ГПК, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника и сумата 92. 40 лв., съставляваща разноски за платена държавна такса по касационната жалба. В горепосочения смисъл следва да бъде допълнено решението по чл. 290 ГПК досежно разноските.

На основание изложеното, Върховният касационен съд, съставът на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА на основание чл. 248 ГПК решение № 41 от 09.04.2020г. по гр. дело № 688/2018г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение, както следва:

ОТМЕНЯ въззивно решение № І-53 от 13.06.2017г. по в. гр. д. № 659/2017г. на Бургаски окръжен съд в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното съдебно решение в частта му, с която „Контролтест“ ООД е осъден да заплати по сметка на Бургаски районен съд държавна такса и разноски за възнаграждения за вещи лица за сумата 98.80 лева /част от присъдените общо 590 лв./, както и в полза на ищеца Е.Г.П. хонорар за един адвокат за първата съдебна инстанция за сумата 45 лева /част от присъдените общо 90 лв./.

ОСЪЖДА Е.Г.П., ЕГН: [ЕГН], да заплати на „Контролтест“ ООД, ЕИК[ЕИК], на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, сумата 195 лева, съставляваща хонорар за един адвокат, платен за първата и въззивната съдебни инстанции по иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 вр. чл. 225, ал. 1 КТ, както и сумата 92.40 лева, съставляваща платена държавна такса по касационната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове: