О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 327

гр. София, 19.08.2020г. В.К.С на Р. Б, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети август през две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.В.Ч: ИРИНА ПЕТРОВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

като изслуша докладваното К. Н ч. т. д. N 1405 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.

Образувано е по молба на ЗД „ЕВРОИНС” АД, [населено място] за спиране по реда на чл. 282, ал. 2 ГПК на изпълнението на невлязло в сила осъдително въззивно решение № 159 от 11.06.2020г. по в. гр. д. № 423/2019г. на Апелативен съд – В.Т.Р въззивен състав е потвърдил първостепенното решение, постановено от Окръжен съд - Габрово на 07.06.2019г. по гр. д. № 56/2018г., с което е уважен предявеният срещу застрахователното дружество обратен иск в евентуалност да заплати на ответника МБАЛ „Д-р Т. В“ АД – [населено място] сумата от 25 001 лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност“ със застрахователна полица № 0640000063/001 от 30.01.2018г., след като МБАЛ „Д-р Т. В“ АД ги заплати на К.К.Т. чрез своя родител Ц.Х.Х. на основание чл. 435 КЗ.

Върховният касационен съд, състав на Второ отделение, Търговска колегия обсъди молбата и доказателствата към нея, при което приема следното:

Молбата за спиране е основателна.

Видно от данните по настоящото дело срещу въззивното решение е подадена в срок редовна касационна жалба. Съгласно чл. 282, ал. 1, т. 1 ГПК размерът на обезпечението при поискано спиране на изпълнението на съдебен акт по решения за парични вземания се равнява на присъдената сума. Дружеството е внесло на 27.07.2020г. сумата от 25 001 лева, като постъплението й по особената сметка за обезпечения на ВКС е потвърдено от специалист-счетоводител на ВКС на 30.07.2020г.

Изложеното налага извода, че са налице предпоставките на чл. 282, ал. 1, т. 1 ГПК за спиране изпълнението на въззивното решение, поради което молбата следва да бъде уважена.

Водим от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И

СПИРА изпълнението на невлязло в сила въззивно осъдително решение № 159 от 11.06.2020г. по в.гр.д. № 423/2019г. на Апелативен съд – В. Т.

ПРЕПИС от определението да се връчи на молителя ЗД „ЕВРОИНС” АД, [населено място].

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.