2О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 240

гр.София, 19.08.2020 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на тридесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. Т

ЧЛЕНОВЕ: Д. Д

Г. Н

като изслуша докладваното от съдия Д. Д гр.д. № 3430 по описа за 2019 г., приема следното:

Производството е по реда на чл.248 от ГПК.

Образувано е по молба на „Авионамс“ за изменение на решението по делото в частта за разноските. Молителят твърди, че разноските, присъдени на ищцата, надвишават минималния размер на адвокатското възнаграждение, поради което моли да бъдат намалени.

Н.И.С. счита, че молбата е неоснователна и моли тя да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, състав на Трето отделение, като взе предвид становищата на страните, приема следното:

Предмет на делото са били предявените от Н. С. против „Авионамс“ АД искове за отмяна на уволнението и, за възстановяване на предишната длъжност и за заплащане на 4 020 лв. обезщетение за времето, през което е останала без работа. Пред първата инстанция са били приети многобройни писмени доказателства и е изслушана комплексна съдебно-психиатрична и ендокринологична експертиза. Пред втората инстанция също са събирани нови писмени доказателства. В касационното производство пълномощникът на ищцата е формулирал шест въпроса, по които е поискал допускане на касационно обжалване на въззивното решение, като е издирил и приложил съответната практика на ВКС. Всички тези обстоятелства сочат, че делото е било с фактическа и правна сложност, което е наложило извършване на многобройни правни действия по защитата на ищцата. Затова не са налице предпоставките на чл.78, ал.5 от ГПК за намаляване на адвокатското възнаграждение до минималния му размер. Още повече, че изчисленията на молителя са основани само на размера на минималната работна заплата, която е минималното възнаграждение за отмяна на уволнението и за възстановяване на работа съгласно чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №1 от 9.7.2004 г. Не е взето предвид възнаграждението по иска за заплащане на обезщетение за оставане на ищцата без работа по чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата, което възлиза поне на 381, 20 лв. При това положение общото минималното възнаграждение се доближава до присъдения за една инстанция адвокатски хонорар

По тези съображения настоящата инстанция приема, че молбата на „Авионамс“ АД за изменение на решението по делото, като се намалят присъдените на Н.И.С. разноски, е неоснователна и трябва да бъде оставена без уважение.

Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Авионамс“ за изменение на решението по делото в частта за разноските.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: