О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 83

гр. София, 19.08.2020 година

В.К.С на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети август две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Т

ЧЛЕНОВЕ: Б. Т

П. Ш

при становището на прокурора от ВКП Н. Л, като разгледа докладваното от съдия Шишкова касационно частно дело № 600 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.43 т.3 от НПК. Образувано е по повод на разпореждане № 277/06.08.2020г. на административния ръководител на Районен съд - Козлодуй, с което съдебното производство по НЧД № 163/2020г. е прекратено и делото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа. Причината е отвод на съдии от съда на основание чл.29, ал.1, т.7 и ал.2 от НПК.

Становището на прокурора е, че искането е основателно, тъй като не е възможно образуването на състав в РС-гр.Козлодуй.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, намери искането за основателно.

Производството е образувано по жалба на Ю. К. срещу постановление на Районната прокуратура в гр. Козлодуй за прекратяване на ДП № 1328/18г. за престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“ от НК. Наказателното производство е образувано по повод на пътно-транспортно произшествие, в което освен жалбоподателят, е участвал и Т.А.Т. – съпруг на Ж. А., съдия в компетентния първоинстанционен съд. По тази причина, и с цел да не възникне съмнение в безпристрастността на съда, всички съдии от РС- гр. Козлодуй са се отвели от разглеждане на делото.

С оглед невъзможността в местно компетентния съд да бъде формиран състав, който да разгледа жалбата, делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд. ВКС прецени, че той следва да е териториално близък до местоживеенето на страните, но да не е в същия съдебен окръг, при което намери, че на посочените критерии отговаря районният съд в гр. Монтана.

С оглед изложеното, настоящият съдебен състав прие, че делото следва да бъде възложено на Районен съд – гр. Монтана, и

О П Р Е Д Е Л И :

Възлага прекратеното НЧД № 163/20г. по описа на РС-гр.Козлодуй, за разглеждане от РС-гр.Монтана.

Определението е окончателно. Препис да се изпрати на РС-гр.Козлодуй, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

Ключови думи
No law branches!