№ 305/21.08.2020 г.Върховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на четиринадесети август две хиляди и двадесета година в състав:Председател: В. Р

Членове: Г. М

Д. Пзгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 1913 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е разпореждане № 143/ 17.09.2019 г. по ч.гр.д. № 1551/ 2019 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение, с което е върната молба вх. № 5611/ 19.06.2019 г. от Б.Я.М. за изменение на мотивите на определение № 226/ 15.05.2019 г. по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК по същото дело.

Разпореждането се обжалва от Б.Я.М. с искане да бъде отменено поради съществено нарушение на чл. 250 ГПК.

От ответника по частната жалба „Топлофикация – София“ ЕАД не е постъпил писмен отговор.

Настоящият състав намира частната жалба с допустим предмет (арг. от чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК); от легитимирана страна (разпореждането отрича възникването на правото на жалбоподателя да иска изменение на мотивите на определението по чл. 273, ал. 3, т. 1 ГПК); подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК (препис от разпореждането е връчен надлежно на 22.10.2019 г., а частната жалба е от 29.10.2019 г.) и в компетентност на настоящия, „друг“ по смисъла на чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, състав на Върховния касационен съд. Тя е неоснователна по следните съображения:

С определение № 226/ 15.05.2019 г. по ч.гр.д. № 1551/ 2019 г. предходният състав на Върховния касационен съд не е допуснал касационното обжалване на въззивното определение, което е в обхвата на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

С молба вх. № 5611/ 19.06.2019 г. е направено искане предходният състав на Върховния касационен съд да измени мотивите на своето определение по чл. 274, ал. 3 ГПК в смисъл, който според жалбоподателя произтича от повдигнатия от него процесуално-правен въпрос в изложението към частната касационна жалба, съответства на практиката на Върховния касационен съд и на правния интерес да сезира Европейския съд по правата на човека, Инспектората към Висшия съдебен съвет и националния съд с иск за обезщетение за вреди от това определение.

Настоящият състав на Върховния касационен съд не намира законово основание и ред за разглеждане на молба, в която страната по делото иска изменение на мотивите на съдебен акт. В този смисъл са и мотивите в обжалваното по настоящото дело разпореждане.

Настоящият състав намира също за неприложим реда по чл. 250 ГПК, когато мотивите на определението по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК не удовлетворяват очакванията на страната, подала частната касационна жалба. Непълен (подлежи на допълване по реда на чл. 250 ГПК) е съдебният акт, с който съдът не се е произнесъл по част от предмета на делото. С определението по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК Върховният касационен съд се произнася по правото на допускане на въззивното определение до касационно обжалване, а когато касационното обжалване е допуснато – и по неговата валидност, допустимост и правилност. Мотивите на определението по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК за недопускане на касационния контрол обясняват крайния извод по това процесуално право, упражнено с частната касационна жалба. Не те, а диспозитивът поражда предвидените в закона процесуални последици – стабилитет (влизане в сила) на въззивното определение (аналогия от чл. 296, т. 3, пр. 1 ГПК). Неоснователен е доводът в частната жалба, че мотивите на това определение могат да бъдат изменени на каквото и да било основание, респ. по предвиден в закона процесуален ред.

Определението по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК е окончателен съдебен акт. Ненужно е предходният или настоящият състав на Върховния касационен съд да изследва дали при подадена молба за изменение на мотивите на такова определение е въведено оплакване за неправилност. След постановяването му страните по делото, а и първоинстанционният съд, са длъжни да зачетат неговите правни последици.

Следователно в правилното приложение на процесуалния закон с обжалваното разпореждане предходният състав на Върховния касационен съд е оставил без разглеждане молбата за изменение на мотивите на своето определение по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. Настоящият състав е длъжен да го потвърди.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 143/ 17.09.2019 г. по ч.гр.д. № 1551/ 2019 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.